نفوذیها تالش میکنند ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

دادســتان کل کشــور گفت: بر اســاس اطالعاتی که داریــم نفوذیها در بخشهای مختلف اقتصاد کشور تالش میکنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند و نباید بگذاریم که اینها بتوانند اهداف خودشان را محقق سازند. بــه گــزارش ایســنا به نقــل از دادســتانی کل کشــور، حجتاالســالم محمدجعفرمنتظری در نشست بررســی مشکالت و چالشها در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی که به همت دادستانی کل کشور برگزار شد، به فرمایشــی از امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: این امام بزرگوار نشانه یک مدیر خوب را تدبیر و برنامهریزی و پرهیز و اجتناب از زیادهروی عنوان کرده است، شرایط کشور ما نیز به گونهای است که مدیریت هر بخشی باید به این دو مولفه توجه کافی و کامل داشــته باشد.وی افزود: اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برســیم حتما باید در کارها برنامهریزی همراه با تدبیر داشته باشیم و از زیاده روی و افراط و تفریط اجتناب ورزیم.منتظری با اشــاره به وضعیت امروز کشور تصریح کرد: ما در یک جنگ جدی دشمن قرار گرفتهایم. جنگی که هم اقتصاد کشــور را و هم ارزشهای دینی و انقالبی و هم امنیت ما را در حوزههای مختلف هدفگیری کرده اســت.وی یادآور شــد: این جنگ با مطالعات کامل و جامع و با رصد کردن شرایط کشور و به گونهای که هرچه را در اختیار و توان داشــتهاند به کار گرفتهاند، صورت گرفته است. چه اتاق فکر و اندیشــه که خودشان درســت کردهاند و چه مدیران و اندیشورزانی که خودشــان در زمینه جنگ دارند و چه به کار گرفتن عناصر منطقهای و هماهنگ کردن با دولتهای سرسپردهای که در منطقه مثل یک گاو شیرده دارند به آنها شــیر میدهند و آنها را پشتیبانی مالی و اقتصادی میکنند. برای این دولتها هم هیچ مهم نیســت که چقدر پول و در کجا و به وسیله چه کســی و در چه جایی خرج میکنند. دادســتان کل کشور با اشاره به اینکــه میلیاردها دالر به میدان آوردهاند تا هزینه کنند و در این جنگ ما را به شکست بکشانند، گفت: دشمنان همه مکر و حیله، نیرنگ و توطئههای خودشان را به میدان آوردند و عقل و منطق و وظیفه شرعی و ملی ما اقتضا میکند که همه دستاندر کاران بخشهای مختلف اجرایی، تقنینی، قضایی و اطالعاتی و امنیتی با همه توان به میدان بیایند و همانگونه که در هشــت سال دفاع مقدس برای دفاع از ایران اسالمی سر از پا نمیشناختند، به همین ترتیب وارد میدان جنگ اقتصادی شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.