ملت ایران الگوی جهانی آزادگی و استقالل طلبی است

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

رئیس سازمان عقیدتی سیاســی ارتش گفت: مردم شریف ایران الگوی اســتقالل طلبی و آزادگی برای سایر ملل آزادی خواه جهان به شمار میروند.ملت ایران الگوی جهانی آزادگی و استقالل طلبی اســتبه گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت االسالم و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع دانش پژوهان درجه داری چهارمین دوره رزم مقدماتی مرکز آموزش حضرت جواد االئمه (ع) گفت: پوشیدن لباس مقدس ارتش که نماد افتخار، عزت، شرافت، آبرومندی و جهاد محسوب میشود، آرزوی بســیاری از جوانان است، اما همه آرزومندان موفق به پوشیدن این لباس پر افتخار نمیشوند. وی افزود:انسان تا زمانی که نعمتی را در اختیار دارد قدر آن نعمت را بخوبی نمیداند وقتی قدرش را میشناسد که آن را از دست میدهد. اینک که شماها موفق به پوشیدن آن شده اید با حسن انجام خدمت شکر آن را بجای آورید.نماینده، ولی فقیه در ارتش با اشاره به ماموریت ارتش مبنی بر پاسداری از تمامیت ارضی و ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمنان علیه مکتب، ملت و میهن اســالمی، تصریح کــرد: افرادی مثل شــماها که خدمت در ارتش جمهوری اســالمی ایران را انتخاب میکنند انســانهای بزرگی به شمار میروند، زیرا ماموریتهای بزرگی مثل پاســداری از ملت، میهن و مکتب از ماموریتهای بســیار بزرگ و مهم است که بر عهده افراد بزرگ و مهمی، چون شماها گذاشته شده است.حجت االسالم محمد حسنی گفت: جمهوری اسالمی ایران اسالمی به دالیل گوناگون از گذشــتههای دور در معرض تهدید قرار داشته و اآلن هم در معرض تهدید قرار دارد از این رو باید همه آمادگی دفاع از ســرمایههای مادی و معنوی خود را داشته باشیم و تهدیدات را برطرف نماییم.وی آثار ســوء و بار منفی و روانی تهدیدات را بیش از اقدامات عملی و جنگ دانســت و تاکید کرد: باید اقدامات و فعالیتها به گونهای انجام شود که نه تنها تهدیدها بلکه حتی ســایه تهدیدها هم از بین برود و دشمن حتــی فکر تهدید ملت بزرگ ایــران را هم به ذهن خود راه ندهد.رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تصریح کرد: ایران به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی منحصر به فرد، ذخایــر انرژی قابل توجهی از نفــت و گاز و پیدایش انقالب اسالمی به شدت مورد حسادت و طمع و تهدید دشمنان بوده و هســت که برای رفع آن باید قدرت و اقتدارمان را متناسب با تهدیدها ارتقاء ببخشیم.وی با اشاره به زورگوییهای آمریکا در منطقه گفت: متاســفانه وضعیت کنونی برخی کشــورها در منطقه از جمله عربســتان در قبال آمریکا مانند وضعیت ایران در قبل از پیروزی انقالب اســت که ۰۶ هزار مستشار آمریکایی در آن حضور داشتند و به بهانههای مختلف با مردم توهین آمیز برخورد میکردند که در پرتو انقالب گورشــان را گم کرده و بوســیله مردم انقالبی بیرون شدند و اگر مردم عربستان میخواهند از این تحقیرها نجات یابند تنها راهش مانند مردم ایران ایستادن در برابر زیاده خواهیهای آمریکائی هاســت.نماینده، ولی فقیه در ارتش ظهور انقالب اسالمی را یک مشــت محکم بر دهان آمریکا دانســت و گفت: انقالب اســالمی به دیگر کشــورها یاد داد که میتوان با قدرتهای بــزرگ در افتاد و حق خــود را از آنان گرفت و منهای آنها روی پای خود ایستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.