دانشجوی بسیجی در برابر تروریسم اقتصادی غرب قد علم میکند

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

در پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین آمده است: بازنمایی ۶۱ آذر مملو از عملکرد فاســد و مکانیزم سیاســی عقب افتاده و ضد بشری سردمداران زورگوی آمریکایی است که از گذشته تا به حال فقط مدعی دروغین حقوق بشر بوده اند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار غالمحسین غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت فرارسیدن یوم اهلل ۶۱ آذر و روز دانشجو پیامی صادر کرد.در بخشی از متن این پیام آمده است:«هر صفحهای که از تاریخ پر افتخار انقالب رقم میخورد نسل فرهیخته و دانشجوی بیدار جــوان و مومن و انقالبی با در ک. و تحلیل سیاســی خود بیش ار پیش با اندیشههای شوم و ضد انسانی نظام سلطه علیه ملت بسیجی ایران اسالمی آشنا میشوند.باز نمایی ۶۱ آذر مملو از عملکرد فاسد و مکانیزم سیاسی عقب افتاده و ضد بشــری سردمداران زورگوی آمریکایی است که از گذشته تا به حال فقط مدعی دروغین حقوق بشر، دموکراسی و جنبشهای مدنی بوده و اکنون به تعبیر رهبر فرزانه انقالب از اینکه ایران اسالمی به طرفشان نمیرود زنجیر میجوند.ضمن گرامیداشــت یاد ونام شهدای عزیز دانشجو و تهنیت این روز تاریخی، یقین واثق داریم دانشجوی بسیجی ایران اسالمی و سراسر گیتی با مرجعیت علمی و تولید علم دینی و بومی خواهند توانست در مقابله با تروریســم اقتصادی ایادی مستکبر قد علم کرده، تحریمهای جنایتکارانه را دور بزند و با ســختیها مقابله کند.آنچه که چراغ راه همه دانشــجویان بصیر انقالبی است تاسی به فرامین ناخدای بصیر کشتی انقالب حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) است که آرمانگرایی، صدق و صفا و خلوص، رهایی از وابســتگیهای گوناگون حزبی و سیاسی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی و منطق و بینش صحیح را توشــه راه خوانده اند و بر تجهیز به آنها تاکید فرموده اند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.