تامین 8.6 میلیارد یورو ارز برای واردات از سامانه نیما در 4ماه

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

بانک مرکزی اعالم کرد، از آغاز فعالیت ســامانه نیما (6۱ مردادماه ۷۹) تاکنون معادل هشــت میلیارد و ۰۰6 میلیون یــورو ارز برای واردات کاالها و خدمات مورد نیاز کشــور تامین شده اســت.به گزارش ایرنا، برپایه اطالعات موجود، محصوالت برقی، الکترونیکی و مخابراتی با ۳۵۳ میلیون و ۰۰۱ هزار یورو و ماشین آالت، تجهیزات و قطعات خودروسازان با ۵۰۲ میلیون و ۰۰۱ هزار یورو در رتبه های نخســت و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.همچنین گروه های کاالیی الســتیک، پالستیک و مواد و محصوالت شیمیایی و سلولزی با ۲۳۱ میلیون و ۰۰۱ هزار یورو، تجهیزات حمل و نقل با ۷۷6 میلیــون یورو، صنایع معدنی با ۵۳۴ میلیون یورو، کشــاورزی با ۳۵۲ میلیون یورو، محصوالت غذایی، آشامیدنی و دخانی با ۴۵۲ میلیون یورو، پتروشــیمی و گاز مایع بــا ۹۷۱ میلیون یورو، محصوالت فلزی و لوازم خانگی با ۹۲۱ میلیون یورو، مــواد معدنی با ۸۳۱ میلیون یورو، نســاجی، چرم و پوشــاک با ۳۱۱ میلیون یورو و ســایر موارد با 66۹ میلیون یــورو، از محل ارز حاصل از صادرات در نیما تامین ارز شــده اســت.به گزارش ایرنا، 6۱ مردادماه امسال سامانه ارزی نیما براساس سیاست های جدید ارزی شروع به فعالیت کرد و اکنون منبع اصلی فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتــی و تامین ارز واردات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.