پردیس در خشکی بودجه

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

بررسیها از طرح مسکن مهر نشان میدهد که احتماال آخرین واحدهای باقی مانده از این پروژه در شــهر جدید پردیس به اتمام میرسد، اما این نقطه آخر از خشکی شدید منابع رنج میبرد.به گزارش ایسنا، از حدود دو میلیون و ۰۰۲ هزار واحد مسکن تا کنون دو میلیون واحد به اتمام رسیده، یک میلیون و ۰۲۷ هزار واحد تحویل شده و ۰۸۲ هزار واحد آماده تحویل است، اما به دلیل نبود خدمات زیربنایی و روبنایی که بر عهده دستگاههای خدمات رسان از جمله وزارت نیرو است، وزارت راه و شهرسازی عمال امکان تحویل واحدها را ندارد. بر اساس صحبتهای مسووالن ۰۵۱ هزار واحد نیز بالتکلیف است که دارای مشکالت ریز و درشتی از قبیل نبود متقاضی، مسائل بانکی و مشکالت تحویل پروژه بوده یا دارای پرونده در دادگاه اســت که همین امر کندی کار را به همراه دارد.اما از تعداد ۰۸۲ هزار واحد که تقریبا آماده تحویل است حدود ۲۵ هزار واحد با پیشرفت میانگین ۰۸ درصد در پردیس قرار دارد که بــا توجه به دیر کلنگ خــوردن آن میتوان گفت مهمترین چالش دولت در طرح مسکن مهر محسوب میشود و مصائب این طرح نسبت به پرند و هشتگرد بیشتر است؛ چرا که پرند و هشــتگرد تقریبا به اتمام رســیده و به اسکان دست یافته انــد اما پردیس به دلیل توپوگرافی خشــن، معضالت خاص خود را دارد. با این حال مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس می گوید با ۰۰۰۲ میلیارد تومان میتوان در پردیس به اسکان اولیه رســید.از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی برای اتمام مســکن مهر در کل کشــور به حــدود ۱۱ هزار میلیــارد تومان اعتبار نیاز دارد که اگر ســاز و کار قانونی آن برای دریافت کمکهای دولتی فراهم شود ممکن است در سال آینده شاهد اتمام طرح فرسایشی مسکن مهر باشیم و دولت به نوعی از دردســرهای این طرح رها شــود.محمد اسالمی، وزیر راه و شهرســازی که به تازگی جایگزین عباس آخوندی شــده همواره تاکید کرده که اولویت خود را بر اتمام مسکن مهر قرار داده اســت. اما آنچه مسلم است اینکه نمیتوان با دست خالی این پروژه را جمع کرد. راهکارهای متعددی برای افزایش سرعت اجرای پروژه مسکن مهر پیشنهاد داده شده که مهمترین آن تامین اعتبارات دولتی و یکی دیگر استفاده از ظرفیتها و اختیارات استانداران و فعالسازی شورای مسکن استان اســت. از دیگر راهکارهای مهم پیشــنهاد داده شده استفاده از ظرفیت سایر وزارتخانههای مرتبط در تکمیل پروژه مسکن مهر عنوان می شود.احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر در طرح مســکن مهر با بیان اینکه رئیس جمهوری هم حمایت جدی خود را برای اتمام پروژه مسکن مهر اعالم کرده است، گفت: تامین اعتبارات، تامین خدمات زیربنایی، تامین خدمات زیرساختی، تامین خدمات شهری، ساخت مدارس، مراکز درمانی، آمادهســازی و محوطهسازی، ساخت مساجد، کالنتریها، فضای سبز در مسکن مهر نمیتواند تنها برعهده وزارت راه و شهرســازی باشد و طبق قانون سایر وزارتخانهها در تامین زیرساختها باید از وزارت راه و شهرسازی حمایت کنند.کارشناسان و مسووالن معتقدند مسکن مهر پردیس با یارانههای دولتی که هر از گاهی همچون ُمسِکن به این پروژه تزریق میشود جان نخواهد گرفت و برای ایجاد حداقلهای زندگی نیازمند ۰۰۰۲ میلیارد تومان اعتبار است.کمبود منابع دولتی باعث شده تا روند احداث خدمات زیربنایی و روبنایی در شهر جدید پردیس دچار مشکل شود. با اینکه دولت ۰۵ میلیــارد تومان یارانه به این پــروژه اختصاص داده که البته تنها ۲۱ میلیــارد تومان آن تاکنون اختصــاص پیدا کرده، مدیرعامل عمران پردیس میگوید که با این پولها نمیتوان پروژه پردیس را جمع کرد و این طرح نیازمند ایجاد ســاز و کار قانونی برای اســتفاده از منابع دولتی است.دولت قبل در سال ۱۹۳۱ و در شرایطی که پردیس فاقد هرگونه زیرساخت بود، کلنگ مســکن مهر این شهر را زمین زد و وعده داد که ۸۱ ماهه ۲۸ هزار واحد را با خدمات و زیرســاختها تحویل میدهد. با این حال حدود ۴۱ هزار واحد را آن هم به شــکل نیمبند و عدم ارایهی مطلوب سرانههای خدماتی افتتاح کرد. لذا حجم اصلی کار بر دوش دولت روحانی قرار گرفت. دولت یازدهم و دوازدهم خود را ملزم دانســت که خانهها را بدون خدمات و انشعابات تحویل ندهد که همین موضوع، افتتاحات را دچــار وقفه کرد و تا کنون بیــش از ۰۳ هزار واحد افتتاح نشده که البته بخشی از آنها فاقد شرایط مناسب زندگی است و ۲۵ هزار واحد باقی مانده است.مهرآبادی با تاکید بر اینکه برخی از پروژههای مســکن مهر ماننــد پردیس و پرند جزو پروژههای خاص و ملی محســوب میشوند، گفت: مشکالت این پروژهها باید به صورت فرابخشــی و فرادســتگاهی حل شود و وزیر راه و شهرســازی جدید هم مصمم است هرچه سریعتر با کمک سایر نهادها و حمایت رئیس جمهوری بتواند مشکالت این پروژهها را رفع کند.در هفته های اخیر مسووالن وزارت راه و شهرسازی از جمله مدیرعامل شهرهای جدید و قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر بازدید و مالقاتهای مکرر با متقاضیان مسکن مهر پردیس، پرند و هشتگرد را دستور کار خود قرار داده اند. یکی از مشکالت اصلی به کمبود خدمات و زیرساختها مربوط می شود. شرکت عمران شهرهای جدید تالش می کند از طریق روشهایی همچون تهاتر زمین، بودجه الزم برای ایجاد سرانه های خدماتی در این شهر را تامین کند اما این ظرفیت به هیچ عنوان تکافوی هزینه های ســنگین ایجاد خدمــات محله ای را نمی دهد. در روزهای گذشــته مدیرعامل شــهرهای جدید از انعقاد قرارداد با یک پیمانکار بزرگ برای احداث مراکز محالت در شهرهای جدید خبر داد. حبیب اهلل طاهرخانی، مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید می گوید: در فازهای مختلف پردیس مسائل متنوعی داریــم؛ مثال در فاز ۱۱ با وجــود آنکه ۳۳ هزار واحد تکمیل شده، هماکنون پیمانکار با مشکل واردات آسانسور مواجه شده که این مســئله را از طریق وزارت صنعت پیگیری میکنیم. طی سالهای گذشته برای آمادهســازی و راهسازی در این مسیر با مســائلی مواجه بودیم، مثال محوطه آنجا کابلهای فشار قوی برای تامین برق تهران عبور کرده بود که سه سال طول کشــید تا این دکلها را از بلوکها خارج کردیم و فضا برای انجام کار مهیا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.