در خدمت رسانی به ملت همیشه در صحنه باید فراجناحی عمل شود

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

تبریــز - ماهان فالح: نماینده ولــی فقیه در آذربایجان باید شرقی و امام جمعه تبریز تاکید کرد: مردم نجیب آذربایجان محبت و تفقد می خواهند، در خدمت رسانی به ملت همیشه در صحنه باید فراجناحی عمل شــود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در مراسم تکریم و معارفه استاندار آذربایجانشــرقی، با بیان اینکه باید امکانات کشور برای حل مشکل کارخانجات و صنعت اســتان بسیج شود، گفت: بانک ها باید به صنعت استان کمک کنند، اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری و ترویج فرهنگ مصرف کاالی ایرانی مورد توجه باشد. امام جمعه تبریز، با اشاره به اینکه قیمت ارز کاهش یافته ولی کاالها همچنان گران است و فرقی در قیمت کاال وجود ندارد، تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اهالی صنعت و بازار را تحت فشار قرار داده که باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود. وی با تقدیر از نجابت مردم قهرمان آذربایجان که در کنار مردم غیرتمند ایران اســالمی در همه عرصه ها و صحنه ها حضور فعالی دارند، گفت: همه مدیران استان و مردم را به وحدت، همدلی و صفا و صمیمیت دعوت می کنم چرا که همین وحدت و البته تبعیت از رهبری، رمز موفقیت ما در برابر دشــمنان است. حجت االسالم والمسلمین آل هاشم در ادامه از خدمات ارزشمند مجید خدابخش در دوران استانداری آذربایجان شرقی تقدیر کرد و افزود: خدابخش اســتاندار پاکدست، متدین و عالقمند بود که یک بــار هم در مدت اســتانداری نمازجمعه را ترک نکرد و یکــی دیگر از امتیازات خدابخش این است که مسایل سیاسی و جناحی را به کار ارتباط ندادند و با همه جریان ها ارتباط سازنده داشتند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بــر اینکه تالش های خدابخش را فراموش نمی کنیم چرا که همیشــه در حال پیگیری مشکالت اقتصادی استان بودند، گفت: ایشان هم باالخره تسلیم قانون و بازنشســته شــدند که از خدمات وی تقدیر می کنیم. وی، دکتر پورمحمدی، اســتاندار جدید را نیز یک چهره فرهنگی و علمی توصیف کرد و به دولت بابت این انتخاب و همدلی نماینــدگان در انتخاب وی تبریک گفت و ادامه داد: باب خوبی باز شد که از دانشگاهیان در سکانداری استان ها استفاده شود و این یک افتخار برای اســتان است. اســتاندار جدید، فردی فهیم، فرهیخته و استاد تمام دانشگاه تبریز است که باید همه کمک کنند تا این شخصیت علمی و فرهیخته در این مســئولیت موفق شود. امام جمعه تبریز با بیان توصیه هایی به استاندار جدید آذربایجان شــرقی و مدیران اســتان، گفت: «ارتباط مسئوالن و مردم»، «حل مشکالت اقتصادی»، «حمایت از کارگران و کارخانجات»، «ارج گذاری به فرهنگ ایثار و شهادت»، «فراجناحی کردن در خدمت رسانی به مردم»، «توجه به جوانان و میدان دادن در کارهای اجرایی با اســتفاده از تجربیات پیشکسوتان و بازنشستگان» از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد..

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.