دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با فرماندار اهر

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

تبریز - ماهان فالح: با حضور مدیرکل و معاونین مسکن شهری و پشتیبانی بنیاد مسکن استان جلسه ای در محل فرمانداری با حضور فرماندار شهرســتان اهر تشــکیل یافت. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، فرماندار اهر در این دیدار از عملکرد بنیاد مسکن در زمینه قیر رایگان برای آسفالت روستاهای شهرستان ابراز رضایت کرد و ادامه فعالیت های چشمگیر بنیاد مسکن را در زمینه های شهری و روستایی خواستار شد. فرماندار اهر همچنین از عملکرد جهادی بنیاد مسکن در زمینه مقاوم سازی مساکن روستایی، اعطای سند مالکیت به روستاییان و بهسازی معابر روستایی قدردانی کرد. حافظ باباپور مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شــرقی نیز در این دیدار، افزایش سهمیه قیر رایگان بنیاد مسکن را از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستار شد تا از این طریق مشکالت حاد روستاییان در معابر روستایی مرتفع گردد. باباپور ضمن اعالم رضایت از روند پیشرفت و کیفیت اجرایی پروژه ها، خواســتار تسریع در عملیات اجرایی جهت اتمام پروژه ها، اقدام جدی در خصوص ارســال پرونده های متقاضیان جهت فروش اقساطی وام های بانکی و اقدام در خصوص زیباســازی محوطه های هر دو پروژه شد. الزم به ذکر است در پایان این دیدار مقرر گردید در خصوص تخصیص منابع مالی جهت ادامه فعالیت ها در پروژه هاتسریع بعمل آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.