خصوصیسازی سوء استفاده از اعتبار بنگاه نیست

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

یک مقــام مســئول کارگری بــر ضرورت شناســایی صالحیت مدیران و ارزش واقعی بنگاههای اقتصادی پیش از واگذاری تاکید کرد.فتحالــه بیــات در گفتوگو با ایســنا،

اهلیت را شرط اول واگذاری بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی دانســت و گفت: اهلیت افراد قبل از واگذاریها باید محرز شــود و به افرادی که توانایــی اداره بنگاه اقتصادی را ندارنــد و فاقــد هرگونه تجربه و ســابقه کار در این زمینه هســتند واگذاری صورت نگیرد.وی در ارزیابــی دلیل عدم بهرهوری بنگاهها و شــرکتهایی همچون هفتتپه و مشکالتی که برای کارگران آن رخ میدهد، گفت: خصوصیســازی با خصولتی ســازی فرق دارد. متاســفانه در ســالهای اخیر به

اسم خصوصیسازی بســیاری از بنگاهها به افراد ناکارآمد و فاقد صالحیت ســپرده شد و مشکالت عدیدهای را برای بنگاهها، دولت و کارگــران آن به وجود آورد.رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانــی تصریح کرد: معنی واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی این نیســت که افراد با رانت شرکت بزرگی را با نیروهــای کارش در اختیار بگیرند و با حداقل پرداختی از آن ســوء استفاده کنند. به اعتقاد بیات، عدهای از شــرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار میشوند با هدف

ســوء اســتفاده از منابع و اعتبار شرکت یا گرفتــن وامهای کالن، بنــگاه و کارگران را به وضع امروز میرســانند و بعــد از زیر بار مســئولیت شــانه خالی میکنند.وی گفت: چرا بایــد از کارگــران چنیــن بنگاههایی بخواهیم بــرای مطالبــات عقبافتاده خود ســکوت کنند و از خانوادههایشان بخواهند هشــت ماه حقوق نگرفتن را تحمل کنند؟ پس کارگــران مطالبات صنفی و بیکفایتی مدیران کارخانه را چگونه به گوش مسئوالن برسانند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.