تولید نفت اوپک افزایش یافت

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

طبق نظرسنجی ماهانه پالتس، تولید نفت اوپک با تولید باالتر عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در نوامبر نســبت به اکتبر 0۴ هزار بشــکه در روز افزایش یافت و به 80.۳۳ میلیون بشــکه در روز رسید.به گزارش ایسنا، عربستان سعودی و متحدانش در خلیج فارس تولیدشان را در نوامبــر و همزمان با آغــاز تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران به رکورد باالیی افزایش دادند. تولید عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است، در ماه میالدی گذشــته 05۳ هزار بشکه در روز رشد کرد و به 11.02 میلیون بشکه در روز رسید که یک میلیون بشکه در روز باالتر از ســطح تولید این کشــور در ماه مه بود. امــارات متحده عربی نیز تولیدش را در نوامبر 0۳1 هزار بشــکه در روز نسبت به اکتبر افزایش داد و ۳.۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که 0۳۴ هزار بشکه در روز باالتر از سطح تولید ماه مه بود.اما سطح تولید ایران برای نخستین بار از ژانویه ســال 201۶ که تحریمهای قبلی برچیده شــده بودند، به پایین ۳ میلیون بشــکه در روز کاهش یافت. طبق نظرسنجی پالتس، تولید ایران 2.98 میلیون بشکه در روز در نوامبر بود که 01۳ هزار بشکه در روز نسبت به اکتبر کاهش داشت.تولید نفت عراق نیز 50 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۴.57 میلیون بشکه در روز رســید که ناشی از شرایط جوی نامساعد بود که بارگیری در بنادر بصره را مختل کرد. تولید نفت ونزوئال با اندکی کاهش، به 1.17 میلیون بشکه در روز رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.