گازرسانی به آخرین استان بیگاز کی انجام میشود؟

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

مشــعل گازرسانی به زاهدان در آخرینماه ســال 1۳95 روشن شد و آمار و ارقام حاکی از آن است، گازرسانی به این شهر تا اواسط سال 1۳99 به پایان میرسد.به گزارش ایسنا، اتمام گازرسانی به شهرها و روستاهای سراسر ایران، یکی از اهداف وزارت نفت در دولت دوازدهم بود که گام بزرگ تحقق این هدف با روشــن شدن مشــعل گازرسانی به زاهدان برداشته شد. در این راستا، طرح گازرسانی به استان سیســتان و بلوچستان، در ســفر فروردین 97 رئیس جمهوری به این استان با هدف گازرسانی به 00۳ هزار خانوار شهری و روستایی در شهرستانهای ایرانشهر، زاهدان، چابهار، خاش، زابل و کنارک تصویب شــد.آخرین آمار حاکی است از آن اســت که درحال حاضر 800 ظرفیت خالی اشــتراک گاز در شهر زاهدان وجود دارد. طول شــبکه مورد نیاز شــهر زاهدان 1۳50 کیلومتر است که اکنون 05۴ کیلومتر شبکهگذاری انجام شده است. بهطور کلی 7۶00 انشعاب در زاهدان نصب شده و بیش از ۴1 هزار مشترک، مصرفکننده گاز طبیعی هستند.بر اساس این گزارش، پیش از این، حمیدرضا عراقی - مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز - درباره گازرســانی به زابل به ایســنا توضیح داده بود: در آینده نه چندان دور، ادامه خط زابل و طراحی خطوط انتقال سایر شهرها انجام میشود و امیدوارم قبل از اینکه عمر دولت تمام شــود، گازرسانی به بســیاری از شهرهای سیستان و بلوچستان آغاز شــده باشــد. به رییس جمهور قولی دادیم مبنی بر اینکه زابل و خاش در نیمه دوم سال 1۳97 از طریق CNG گازدار شوند که امیدواریم به این قول وفا کنیم تا زمانی که خط انتقال تمام شود، مردم از طریق CNG گازدار شوند.در این راستا و بنا بر اعالم وزارت نفت، سعید مومنی - مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران - از افتتاح طرح گازرســانی به شهر زابل در آذرماه خبر داده است. به گفته وی، عملیات نصب ایستگاههای CNG در زابل به پایان رسیده و مراحل نهایی را طی میکند.شــهر زابل، به 05۴ کیلومتر طراحی شبکه نیاز دارد که اکنون 50 کیلومتر آن اجرایی شــده و به زودی تزریق گاز آغاز خواهد شد. تا پیش از آنکه خط انتقال گاز به زابل برسد، از طریق سیانجی به این شهر گازرسانی میشود. بعد از اتمام پروژه خط انتقال گاز زابل، این شهر نیز از خط سراسری گاز استفاده خواهد کرد.اکنون دو پروژه خط انتقال گاز در استان سیستان و بلوچستان اجرایی میشود؛ نخست خط انتقال گاز از زاهدان به سهراهی زابل با قطر ۶۳ اینچ است که پیمانکار در حال اجرای کار اســت. پیمان دیگری نیز از سهراهی زابل تا شهر زابل انجام میشود که در آستانه انتخاب سرمایهگذار است و مراحل نهایی را طی میکند. این پیمان برای اجرایی شدن حدود یک سال و نیم تا دو سال زمان نیاز دارد. بنا به گفتههای مومنی، دو پیمان برای فاز جدید گازرسانی زاهدان در نظر گرفته شده که برای پیمان نخست، پیمانکار کار خود را آغاز کرده است و پیمان دیگری نیز برای انتخاب سرمایهگذار در دست اقدام است که فراخوان آن نوزدهم آذرماه در روزنامهها منتشــر خواهد شد تا باقیمانده حجم کار گازرسانی زاهدان با حضور سرمایهگذار اجرایی شود.پیشبینی شده است درصورتی که همه کارها مطابق برنامه و بدون مشکل پیش برود تا اواسط سال 1۳99 همه امور مربوط به گازرسانی به زاهدان اجرا و تکمیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.