زنگنه در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی: کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

یران در آخرین دیدار رسمی اوپک حاضر نشد تولید نفت خود را کاهش دهــد و اعالم کرد، این اقدام خط قرمز ایران است.به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه، وزیر نفت در گفت وگو با شــبکه سیانبیســی آمریکا اظهار کرد: کاهش تولید نفت و مشــارکت در کاهش تولید جدید، خط قرمز ایران اســت. در ماههای اخیر ایران نفت بیشــتری تولید نکرده و وظیفه ایران نیســت که این وضعیــت را مدیریت کند.وی در ادامه تصریح کرد: این وظیفه کشــورهایی است که نفت بیشــتری تولید کرده و بــازار را با نفت بیشتر و بیشتر دچار فروپاشی کردند. ایران هیچ مســئولیتی در قبال این وضعیت ندارد. زنگنه تأکید کرد کــه کاهش ندادن تولید نفت، خط قرمز ایران است و ایران باید از هرگونه تصمیمی در کاهش تولید معاف شود. عربســتان سعودی و روســیه تولید نفت خود را در تابســتان به منظور جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمتها در آســتانه وضع مجدد تحریمهــای آمریکا علیه ایران که در نوامبر به اجرا گذاشته شد، افزایش دادند.اظهارات زنگنه در شرایطی مطرح شد که تولیدکنندگان نفت اوپک روز پنج شــنبه در وین اتریش به منظور مذاکره درباره استراتژی تولید خود در بحبوحه افت شدید قیمتهای نفت دیدار کردند. تولید کنندگان غیراوپک شــامل روســیه قرار است روز جمعــه به مذاکرات دربــاره کاهش تولید نفت یا حفظ ســطح تولید فعلی، ملحق شوند. قیمت نفت روز پنجشنبه پس از این که خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، اظهار کرد، کاهش یک میلیون بشکه در روز برای اوپک و متحدانش کافی خواهد بود، حدود چهار درصد کاهش یافت. بازارها کاهش تولید بیشــتری را پیشبینــی میکردند اما روســیه اعالم کرده که مایل به کاهش تولید نیســت.آمریکا درباره هرگونه کاهش تولیدی که از سوی اعضای اوپک موافقت شود نگران بوده و از این واهمه دارد که این اقدام به همراه تحریمها علیه ایران، عرضه را محدود کرده و باعث افزایش قیمتهای جهانی نفت و آسیب دیدن مصرف کنندگان آمریکایی شــود.دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا، با نشان دادن نگرانی شــدید خود برایان هوک، نماینده امور ایــران در وزارت خارجه آمریکا را روز چهارشــنبه برای گفت وگو با خالد الفالح به وین فرســتاد.ایران از حضور هوک در وین خشنود نبود و زنگنه در این باره واکنش نشان داد. وی گفت: اگر برایان هوک برای درخواست عضویت آمریکا در اوپک به وین آمده اســت و این دلیل دیــدار وی با اعضای اوپک اســت، درخواســتش باید بررسی شود اما اگر این طور نیست، یک رویکرد غیرحرفهای و مداخلهجویانه داشته اســت. اوپک یک سازمان مستقل است و بخشــی از وزارت انرژی آمریکا نیست که از واشنگتن دســتور بگیرد.دیدار رسمی وزیران نفت اوپک درباره توافق کاهش تولید نفت روز پنجشنبه در مقر این سازمان در وین بینتیجه به پایان رسید و این گروه کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست خود را لغو کرد.به گزارش ایسنا، منابــع آگاه از مذاکرات اظهــار کردند: اعضای اوپک همچنان درباره میــزان کاهش تولید و کشورهایی که باید از مشارکت در کاهش تولید معاف شوند، اختالفنظر دارند.خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی پس از ترک این دیدار که به مدت چند ســاعت و بدون دستیابی به نتیجه ادامه داشــت، گفت: اوپک همچنان در حال رایزنی برای دستیابی به یک توافق است. انتظــار میرفت اعضای اوپــک درباره کاهش تولید نفت در دیدار رسمی روز پنجشنبه خود در وین به توافق برسند و سپس مذاکرات خود برای نهایی کردن توافق را روز جمعه با روسیه و 9 تولیدکننــده غیراوپک ادامه دهند اما این مذاکرات تا عصر روز پنجشــنبه بدون این که نشانهای از پیشرفت داشته باشد، ادامه پیدا کرد. نشست مطبوعاتی معمول وزیران پیش از دیدار رســمی در صبح روز پنجشــنبه در ابتدا شب گذشته لغو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.