افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف هنوز تصویب نشده

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

سخنگوی صنعت برق کشــور گفت: در حال حاضر پیشــنهاد افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف در هیات دولت در حال بررسی است و پیشبینی میشود که نهایتا تا دو هفته آینده نتیجه آن مشــخص شــود.محمودرضا حقیفام در گفتوگو با ایسنا، در خصوص جزئیات این طرح گفت: اگر این مصوبه تصویب شود براساس پیشنهاد وزارت نیرو از اول خرداد تا انتهای شهریور ماه سال آینده در دوره پیک مصرف اجرایی خواهد شد.به گفته وی، براساس تمهیدات در نظر گرفته شده این افزایش تعرفه تنها برای مشترکان پرمصرف آن هــم حداکثر 50 تا 70 درصد خواهد بود. چنــدی پیش نیز رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: افزایش تعرفه مشــترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار هیات وزیران قرار دارد و پیشبینی میشود، تا آخر فصل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم اطالعرسانی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.