آگهی فقدان سند مالكيت

Sobh Eqtesad - - نفت و انرژی -

احتراما خانم فراصت كلوند طبق درخواست شــماره ۵۹۷۹ مورخ ۸۲/۸/۷۹۳۱ و با تقدیم دو برگ فرم استشــهادیه محلی مصدق شده به شماره ۶۷۷۲۶ مورخ ۸۲/۸/۷۹۳۱ دفتر ۸۵ مدعی اســت كه ســند مالکیت ششدانگ پالک ۴۴۹۲۲ فرعی از ۸۵۳ اصلی واقع در بخش یک حومه كرمانشــاه كه ذیل ثبت ۶۹۹۳۴۱ صفحه ۳۵۲ دفتر ۷۷۷ با شماره سریال ۸۵۷۷۸۷ بنام متقاضی صادر و تسلیم شده است به موجب ســند رهنی شماره ۸۹۴۶۴ مورخ ۱۲/۴/۳۹۳۱ ، ۷۹۸۱۳۲ دفتر خانه ۷۴ كرمانشــاه در رهن بانک مسکن شعبه فرهنگیان فاز ۲ میباشد به علت سهل انگاری سند مالکیت به شماره سریال ۸۵۷۷۸۷ مفقودشده است. لذا مراتب طبق ماده ۰۲۱ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله باوجود سند مالکیت در نزد آنان میباشد از تاریخ انتشار ایــن آگهی به مدت ۰۱روز مراتب را به ایــن اداره اعالم دارند در غیر این صورت نسبت به صدور ســند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.

جعفر نظری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه یک کرمانشاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.