مشکل بازار میوه، میادین میوه و ترهبار هستند

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

رییس ســازمان مرکزی تعاون روستایی اعالم کرد که مشــکل بازار میوه و ترهبار را بایــد در میادین مرکزی میوه وتره بار جســتجو کرد، چرا که قیمت انواع میوه از باغ و باراندازهای ما متعادل اســت و اما وقتی به میدان میوه وترهبار میرســد، ناگهان با رشد قیمت ها مواجه می شــویم.به گزارش ایسنا، بازار میوه و تره بار یکی از پرنوسانترین بازارهایی بوده که طی ماههای اخیر مردم آن را تجربه کردهاند و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی اقالم خوراکی در هفته منتهی به نهم آذر ماه امسال، سبد میوه و تره بار با افزایش قیمت یک درصدی نسبت به هفته قبل از این بررســی، ۱.۶ درصدی نسبت به هفته مشابه ماه قبل و افزایش قیمت ۷.۸۶ درصدی نسبت به هفته مشابه سال قبل مواجه شــده است. حسین شیرزاد، رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی، در این باره که چرا قیمت میوه با این نوسانات تند رو به روست و مشکل این بازار را باید در کجا جستجو کرد؟ اظهار کرد: مشکل بازار میوه و تره بار را باید در میادین مرکزی میوه وترهبار جستجو کرد، چرا که قیمت انواع میوه از باغ و باراندازهای ما متعادل است ولی وقتی به میدان میوه وتره بار میرسد، ناگهان با رشد قیمت ها مواجه میشویم. وی افزود: همه تالشمان را میکنیم که قیمت انواع میوه و ترهبار از ســر زمین و باغات تا میدان میوه و تره بار کنترل شود، اما وقتی که این محصوالت به میادین میوه و تره بار میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.