احیای ۰۷۳۱ واحد صنعتی در سال جاری

Sobh Eqtesad - - صنعت و تجارت -

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای ســال تا به امروز هزار و ۷۰۳ واحد صنعتی تعطیل کشــور با ۸۱ هزار و ۷۲۹ نفر اشــتغال دوباره فعال شدند، طبق شناسایی ها و هدفگذاری های انجام شده باید تا پایان سال این آمار به یک هزار و ۳۹۶ بنگاه برسد.به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی، اظهار کرد: با توجه به اینکه تقویت صندوق بیمه از جمله مسائل مهم و ضروری است در نتیجه این موضوع باید مورد توجه قرار گرفته و حمایت های الزم از آن انجام شــود، از آنجایی که نقشــه راه بخش معدن کشــور برای نخستین بار تدوین و ابالغ شده در نتیجه به دنبال آن باید تقویت صندوق بیمه و سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و افزایش سرمایه این صندوق با حمایت از فعاالن این حوزه مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: در همین راستا در حوزه معدن تفویض اختیار انجام شده، در نتیجه بنده در رابطه با تمامی امکانات و اختیاراتی که در وزارتخانه دارم و قابل تفویض اســت این کار را نیز انجام خواهم داد و به دنبال آن استانها هم باید به شهرستانها تفویض اختیار انجام دهند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال، افزود: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری با توجه به شرایطی که امروز در کشور حاکم شــده تولید و حفظ حیات کارخانهها و اشتغال نوعی جهاد است، تمام در خواســت من از تمام افراد این است که در این راستا از تمام ظرفیتها استفاده کننــد و این مورد را نصب العین قــرار دهند.رحمانی بیان کرد: در ۳۱ آبانی که گذشت دشمن امید داشت که در ایران اتفاقاتی رخ دهد اما با هوشیاری ملت و دولت و تدابیر دولت بویژه صنعتگران، معدنکاران و اصناف، دشمن ناامید شد.وی ادامه داد: در وزارتخانه و دولت نخستین نکتهای که تذکر داده شد بحث حمایت از تولید و اشــتغال بود که به زودی به مجلس ارائه میشود. حفظ تولید موجود یک تکلیف شرعی و قانونی است که نیاز به بخشنامه و قانون ندارد و همه موظف به انجام آن هستند.وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در دولت و مجلس باید یک کارگروه تشکیل شود تا بتوان مشکل تامین مواد اولیه را مرتفع کرد تا خطوط تولید در ماههای آتی تعطیل نشود بلکه آن بخشی هم که بدون استفاده بوده فعال شــود که در این راستا امسال یک سرفصل به نام بازسازی واحدهای تولیدی تعطیل شــده داریم.رحمانی اضافه کرد: از ابتدای سال تا به امروز هزار و ۷۰۳ واحد تعطیل در کشــور با ۸۱ هزار و ۷۲۹ نفر اشتغال دوباره فعال شدند، طبق شناسایی ها و هدفگذاری های انجام شده باید تا پایان سال این آمار به یک هزار و ۳۹۶ بنگاه برسد که از این تعداد ۵۵ مورد در استان مرکزی است که رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، استان مرکزی در حال تبدیل به یک مدل الگویی برای سایر استانها است.وی گفت اینجا قوه قضائیه، مجریه، نمایندگان و ســایر نهادها صمیمانه وارد همکاری شــدهاند تا مشکالت موجود در استان و واحدهای استان برطرف شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یک مدیر باید مسائل و مشکالت مهم را از بحرانی شدن دور سازد، که بنده هم تالش می کنم مسائل را از مرحله بحران دور کرده و به سمتی حرکت دهیم که به عنوان مسائل مهم شــناخته شده و بررسی شوند. با توجه به اینکه استان مرکزی یک اســتان صنعتی و مهم بوده و هرگونه اتفاقی در این استان سایر استانها را هم تحت تاثیر قرار میدهد، تقاضای من این است که همه تولید و اشتغال را سرلوحه امور قرار دهند.رحمانی بیان کرد: کاالها به چند دســته اساســی، غیراساسی و ممنوعه گروهبندی میشوند که دولت در خصوص کاالهای اساسی گفته که ارز این کاالها را از درآمد نفتی و ارز دولتی پرداخت میکند که در این خصوص ارز ســال ۷۹ را پرداخت کرده و برای سال ۸۹ نیز تضامین الزم را داده است، باقی کاالها اولویت بندی شدهاند که در بین اینها مواد اولیه از همه مهمترند و دولت از طریق ســامانه نیما تامین این مواد اولیه را هم تضمین کرده، بخش عمدهای از مواد اولیه ما تولید داخل اســت که در حوزه مواد داخلی نباید مشکل زیادی داشــته باشیم. در زمینه فوالد ۵.۲ برابر مصرف مان تولید داریم در نتیجه نباید مشکلی داشته باشیم همچنین ۵.۱ برابر مصرف مس، تولید داریم. وی ادامه داد: در زمینه مواد پتروشیمی نیز میان تولیدمان دو برابر مصرف است و تنها در دو یا سه گرید مشکل وجود دارد که باید تدابیر الزم اتخاذ شود، تمام افراد در سراسر کشور باید در جبهه تولید و در راستای مقابله با تهاجم اقتصادی کمکهای الزم را انجام دهد تا از مرحله موجود عبور کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.