تیم والیبال سرپل ذهاب با حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران راهي مسابقات شد

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

بانک قرض الحســنه مهر ایران به مناســبت یازدهمین سالروز تاسیس بانک، در راستاي مسئولیت اجتماعي و ادامه برنامه هاي حمایتي خود به منظور کاهش آالم مردم زلزله زده سرپل ذهاب از تیم والیبال نوجوانان این شهرســتان حمایت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، میرزایي مدیرشعب اســتان کرمانشاه باتبیین نگرش و دیدگاه مدیران و پرسنل این بانک به عنوان یک بانک مردمي گفت: هیئت والیبال شهرستان سرپل ذهاب باهمكاري بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور ایجاد نشــاط در میان نوجوانان این شهرستان پس از زلزله هاي مكرر دو ســال اخیر تمرینات والیبال را به منظور شــرکت در مســابقات آغاز کردند. وی با اشاره با اهمیت نشاط نوجوانان در جامعه گفت: پس از زلزله های اخیر در شــهر سرپل ذهاب این شــور و نشاط نوجوانان و جوانان است که مي تواند زندگي را به شهر برگرداند. میرزایی ادامه داد: بانک قرض الحسنه مهر ایران در همان ســاعت هاي اولیه زلزله در کنار مردم بوده و هست و یقین داشته باشید تا رونق همه جانبه این شهر دست از حمایت بر نمي دارد.در ادامه، ناصر فالحی عضو هیئت والیبال شهرستان زلزله زده ســرپل ذهاب با استقبال از اقدامات بانک گفت : بانک قرض الحســنه مهر ایران در این سال ها با ترویج فرهنگ قرض الحســنه در کنار متنوع ترین خدمات بانكي و چیدمان بهترین پرســنل با شایسته ترین برخوردها ثابت کرده در همه حال یک بانک مردمي اســت و همیشــه با مردم باقي خواهد ماند. مربی والیبال سرپل ذهاب گفت : امید است این سربلندي بانک که به واسطه خیر و برکت سنت قرض الحسنه به دست آمده و تیم ما با افتخار لوگوي آن را بر سینه خود نصب کرده است روشنگر راه باشد و تیم والیبال نوجوانان شهرستان سرپل ذهاب با موفقیت هاي خود موجب ســرافرازي نام بانک شــود. شایان ذکر است، شهرستان سرپل ذهاب طی دو سال اخیر چندین زلزله بزرگ با ریشترهاي ۳.۷ و ۴.۶ را تجربه کرده است که در این مدت بانک قرض الحســنه مهر ایران با شــعار « دستي از مهر براي ایران » از ۱۲ آذرماه ۶۹ تاکنون در این مناطق اقدام به ســاخت ۳ باب مدرسه روستایي ، احداث ۳ باب خانه بهداشت روستایي، مرمت مدرسه ۸ کالسه خلیج فارس، پرداخت دو هزار وام قرض الحسنه و توزیع اقالم مورد نیاز زندگي در میان مردم نموده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.