افتتاح سامانه خدمات بانکی روشندالن در شعب منتخب بانک دی

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

در راســتای ایفای نقش در حوزه مسئولیت های اجتماعی ، سامانه خدمات بانكی روشــندالن شــعب منتخب بانک دی هم زمان با گرامیداشــت هفته معلوالن در شعبه طالقانی این بانک افتتاح شد.به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی؛مراســم افتتاح سامانه خدمات بانكی روشندالن با حضور علی فتحعلی، عضو هیئت مدیره ، آذر محصصی، مدیرکل طرح و توسعه، ناصر شریعتی، مدیرکل امور شعب و بازاریابی بانک دی، منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران و ســعید صادق پور وجدی، مدیرعامل شــرکت دانش بنیان پكتوس در شعبه طالقانی این بانک برگزار شد.علی فتحعلی، عضو هیئت مدیره بانک دی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از تحقق این اقدام ارزش آفرین گفت: روشــندالن عضوی از جامعه هستند که باید مانند دیگر اقشار از حقوق مساوی برخوردار شــوند و بتوانند از حداقلهای حقوق شهروندی در شهر بهرهمند باشند و منابع مختلفی در دسترسشان باشد.فتحعلی با بیان این کــه هدف اصلی بانک دی، خدمت به جامعه بزرگ ایثارگری و خانواده معزز شهداء اســت ، افزود: نزدیكی جغرافیایی شعبه طالقانی به ساختمان مرکزی بنیاد شــهید و امور ایثارگران یكی از دالیل انتخاب این شــعبه برای تجهیز به سامانه خدمات بانكی روشــندالن بوده است تا امكان ارائه خدمت را برای جانبازانی که به بنیاد شهید و امور ایثارگران مراجعه می کنند فرآهم آورد.عضو هیئت مدیره بانک دی با اشاره به نقش تاثیر گذار تكنولوژی در تسهیل انجام امور معلوالن از خدمات ارزشمند شرکت دانش بنیان پكتوس جهت طراحی و توسعه این سامانه، قدردانی کرد و افزود: بانک دی در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت های اجتماعی خود بدون در نظر گرفتن منافع مادی ، آمادگی ارائه هرگونه خدمتی را به روشندالن جامعه دارد و امید است که با توسعه این ســامانه، امكان استفاده از خدمات بانكی غیرحضوری را نیز برای این قشر از جامعه ایجاد کند.آذر محصصی ، مدیر کل طرح و توسعه بانک دی نیز در این مراســم از حمایت های مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک جهت تصویب طرح پیشنهادی اداره کل طرح و توسعه ، همزمان با روز جهانی عصای سفید ، قدردانی کرد و گفت:در پی تصویب این طرح، مقرر شد سه شعبه بهارستان، انقالب و طالقانی به ســامانه خدمات بانكی روشندالن مجهز شوند که پس از طراحی آخرین نسخه این سامانه توسط شرکت پكتوس و اجرای آزمایشی آن با نظارت نمایندگان معاونت فناوری اطالعات و بانكداری الكترونیک در شعبه مرکزی، امكان ارائه این خدمت در شعب منتخب برای روشندالن ایجاد شده است.محصصی با اشاره به این که بانک دی در اجرایی کردن این طرح ، بسیار چابک عمل کرده است گفت: سهولت کاربری به دلیل طراحی ویژه کیبورد و تعبیه خروجی صوتی در آخرین نسخه سامانه خدمات بانكی به روشندالن از مهم ترین ویژگی های این سامانه است که برای اولین بار در بانک دی به بهره برداری رسیده اســت. محصصی ضمن قدردانی از همكاری تمامی واحدهای ذیربط در اجرایی شــدن این ســامانه افزود:انتخاب شعب برای تجهیز به این سامانه بر اساس میزان تردد در منطقه، نزدیكی به انجمن های نابینایان، مراکز آموزشی نابینایان و مراکز بهزیستی انجام شده است و امیدواریم که در آینده ای نزدیک با توســعه این سامانه در سایر شعب امكان بهره مندی روشندالن عزیز را برای دریافت خدمات بانكی در گســتره جغرافیایی وسیع تری فرآهم آوریم.منصور شــادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران نیز در مراسم افتتاح سامانه خدمات بانكی به روشندالن از اقدام ارزش آفرین بانک دی برای حمایت از این قشــر جامعه قدردانی کرد و گفت: در حال حاضر در کشور حدود 05۱ هزار نفر نابینای مطلــق و 05۷ هزار نفر دارای اختالالت بینایی وجود دارند که ایجاد چنین امكاناتی به بهبود شــرای زندگی این قشر آسیب پذیر کمک شــایانی می کند.شــادکام با اشــاره به این که این گروه از افراد جامعه برای شكوفایی توانایی های خود نیاز به حمایت نهادهای مختلف دارند ، افزود:فضا سازی مناسب شهری برای معلوالن و ایجاد فرصت های برابر، موجب تقویت خودباوری در این افراد می شود و خدمات بانكی نیز یكی از امور پرکاربرد برای روشــندالن است که با حمایت بانک ها برای توسعه سامانه خدمات بانكی به روشندالن، این قشر آسیب پذیر می توانند با استقالل فردی امورات بانكی خود را انجام دهند. قائم مقام انجمن نابینایان کشــور با اشاره به این که بانک دی وابســته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است افزود:جوانان رشید و دلیر کشور برای برقراری عدالت ، جان خود را فدا کردند و بی شــک این اقدام بانک دی نیز در امتداد مســیر این عزیزان و در راستای برقراری عدالت اجتماعی برای جانبازان و قشر معلول جامعه ستودنی است.گفتنی است؛ این سامانه مجهز به صفحه کلید و نمایشگر بریل، اسپیكر، هدفون، ثبت اثر انگشت و امكان تكمیل فرم های بانكی با اســتفاده از صفحه کلید می باشد و کاربر می تواند تمامی خدمات افتتاح حساب، واریز و برداشت از دفترچه و کارت را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.