سیستم بانکداری و بودجه ای ما منفذ زیادی دارد

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

نایــب رئیس هیــات اجرایــی انجمن اقتصاددانان ایران به ایرنا گفت: شــكی نیست در کشور پولشــویی وجود دارد. لطفعلــی بخشــی ادامه داد: سیســتم بانكداری و بودجه ای ما ســوراخ و منفذ زیادی دارد و در چنین سیستمی چنین اتفاق هایی روی مــی دهد.عضو هیات علمی دانشــكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) تصریــح کرد: در مبارزه با پولشویی فقط بحث قانون نیست؛ زیرا عزم و جدیت چندانی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.وی افــزود: تحریم های بیــن المللــی روش هایی را به کشــور تحمیل و ما را با مشكل روبرو کرد که به همین سبب کارهای خالف عرف انجام شد.بخشــی از وجود تناقــض هایی در زمینه پولشویی در قانون مجلس شورای اســالمی خبر داد و افــزود: اگر رییس جمهوری به بانک مرکزی دستور دهد که بانک ها موظفند همه وام های پرداختی به مبلغ بیش از یک میلیارد تومان را در یک ســایت قرار دهند، دو ســوم بدهی ها برمی گــردد.وی درباره یكی از روش های جلوگیری از پولشویی گفت: شبكه توزیع کاال در کشــور شامل سه میلیون

واحد صنفی است که در هیچ جای دینا وجــود ندارد و اگــر در اصناف، صندوق های فــروش کاال را قرار دهیم که طبق آن مالیات بپردازند شاهد افت قیمت ها خواهیم بود.بخشــی ادامه داد: سیستم ارزش افزوده مثبت ترین کاری بوده که تاکنون در کشــور انجام شده است و با این کار شــبكه بازار و واسطه ها از بین می رود اما ارزش افزوده در کشــور مورد ظلم واقع شده است.وی افزود: در اقتصاد کشور ما پنهان کاری زیاد است که باید افشا شود و این، حلقه های اقتصاد پنهان را برمال می کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.