«سپهر کارت» تان را کارت سوخت کنید و خودرو برنده شوید

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

مشــتریان بانک صادرات ایران میتوانند با اتصال سپهر کارت خود به کارت ســوخت وســیله نقلیه، از میلیاردها ریال جوایز ارزنده باشگاه مشتریان این بانک به قید قرعه بهرهمند شوند. به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، مشــتریانی که کارت بانكی این بانک را به عنوان کارت ســوخت خود تعیین کنند، ضمن ثبت نام در باشگاه مشتریان این بانک از چهار فقره کمک هزینه 00۳ میلیون ریالی خرید خودروی سواری ایرانی و 0۴۱ فقره جایزه نقدی پنج میلیون ریالی به قید قرعه برخوردار خواهند شــد. بنا براین گزارش، در طرح اتصال کارتهای بانكی به کارتســوخت، امكان انتخاب بیش از ۷۲ میلیون سپهر کارت بانک صادرات ایران در درگاه ملی خدمات دولت همراه فراهم شده که این موضوع، تعدد نگهداری کارتها را کاهش داده و پرداخت وجهسوخت را تسهیل کرده است. مشتریان بانک صادرات ایران می توانند با مراجعه به سایت mob.gov.ir یا نصب رایگان نرمافزار خدمات دولت همراه یا کد دســتوری # ۴ * نسبت به انتخاب سپهر کارت خود برای اتصال به کارت سوخت اقدام کنند. بانک صادرات ایران جایگاه ویژهای در ســرویسدهی به مشتریان برای اجرای طرحها و پروژههای ملی داشته بهنحوی که در حال حاضر چهار میلیون خانوار یارانه خود را از طریق حســابهای این بانک دریافت میکنند و بخش عمدهای از مردم کشــور نیز سود سهام عدالت خود را نیز از این طریق وصول میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.