تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی ممکن است

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

رییــس پژوهشــكده فنــاوری اطالعات پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با یــادآوری کاربرد هــای کالن داده ها در حوزه بانكی گفــت: با تجزیه و تحلیل تراکنش هــای بانكی می تــوان تقلب و پولشــویی را تشخیص داد.به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، «محمد شــهرام معین» افزود: بزرگترین مزیت تحلیل های کالن داده ای، افزایش بهره وری در حوزه های مختلف، از جمله کشاورزی، انرژی و سالمت، خرده فروشی، مالی، کاربردهــای بانكی و حمل و نقل و سنجش اســت.وی، طبقه بندی امنیتی کالن داده هــا را یكی دیگــر از اقدامات پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در این حــوزه بیان و خاطرنشــان کرد: این موضــوع در قالب یكی پروژه در حال تعریــف بوده که بزودی تصویب و اجرایی خواهد شــد.این مقام مسئول در تعریف کالن داده ها یــا داده های عظیم گفت: به داده هایــی با حجم باال که با ابزارهای پردازش داده های ســنتی قابل پردازش نبوده و از ســه ویژگی حجم، ســرعت و تنوع برخوردارنــد، کالن داده اطالق می شود.وی اظهار داشــت: حجم داده ها در چند ســال اخیر به سرعت افزایش یافته، به طوری که گفته می شــود در پنج سال اخیر به اندازه آغاز تاریخ تاکنون اطالعات تولید شده است. رییس پژوهشــكده فناوری اطالعات بیان داشت: الگوریتم های پردازش کالن داده ها کامل تر شــده اند و امكانات پردازشی و ذخیره سازی و سرورهای قوی و مراکز داده با توان باال و ذخیره ســازی در حد «پتا» و «زتا بایت» و باالتر ایجاد شده اند. یک پتابایــت )Petabyte( یک واحد از اطالعات اســت که برابر یک کادریلیون بایــت، یا 0۱ بــه تــوان 5۱ بایت و یک زتابایــت )Zettabyte( یــک واحــد از اطالعات که برابر 0۱ بــه توان ۱۲ بایت است. وی ادامــه داد: از طرفــی الگوریتم های هوش مصنوعی، یادگیری ماشــین و داده کاوی پیچیده تر و کاملتر شــده اند و این دو با هم، امكان ذخیره ســازی، پردازش و تحلیــل داده هــا و اســتخراج دانش و معنی از آنها را فراهم کرده اســت.معین با یــادآوری اقدامــات وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات در حوزه کالن داده ها، افزود: از چند سال پیش وزارت ارتباطات حــوزه کالن داده هــا را در کنار 5 جی، اینترنت اشــیا، یارانش ابــری و زنجیره بلوکــی به عنوان فناوری هــای نوین در اولویت کاری خود قرار داده است. تهیه نقشه راه کالن داده ها وی، نخســتین اقدام پژوهشگاه ارتباطات در حوزه کالن داده ها را تهیه نقشــه راه این حوزه بیان کرد و گفت: در این نقشه راه، جنبه های مختلف حقوقی و کســب و کاری آن دیده شــده و پــس از اعمال آخرین اصالحات و به روز رسانی به زودی برای تصویب به وزارت ارتباطات ارائه می شود. معین، موضــوع رگوالتــوری کالن داده هــا را یكی دیگر از اقدامات پژوهشــكده فناوری اطالعات اعالم کرد و افزود: پروژه رگوالتــوری کالن داده ها با درخواســت ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات رادیویی از ســال ۶۹ در حال انجام بوده و در مراحــل پایانی قرار دارد که به نتایج خوبی نیز رسیده است. رییــس پژوهشــكده فنــاوری اطالعات، برگزاری نشســت هــای کالن داده ها را یكی دیگر از اقدامات این پژوهشكده بیان کرد و گفت: این نشست ها از سال ۶۹ در قالب جلسه های تبادل نظر و جامعه آزاد کالن داده ها برگزار می شود، زیرا یكی از اقدامات مهم در حوزه فناوری های نوین ایجاد جامعه آزاد اســت که در آن تبادل دانش و به اشــتراک گذاری اطالعات بین ذینفعــان این حوزه انجام می شــود.وی، حكمرانی داده ها و کالن داده های کشور را یكی دیگر از موضوع های بســیار مهم این حوزه اعالم و خاطرنشان کرد: در حال تهیه پیش نویس الیحه حكمرانی داده ها و کالن دادها هســتیم که با تصویب آن، مشكالت شناســایی داده ها و کالن داده ها، امنیت، حریم خصوصی و خال قانونی دسترســی به ایــن داده هــا و تجمیع و یكپارچه ســازی و تحلیل آنها در سطوح بزرگ از جمله سطح ملی رفع شود.معین یادآور شد: کالن داده هایی که در کشور وجود دارد بیشتر در دولت تولید می شود و ملی اســت اما در برخــی مواقع بخش دولتی در مورد اهمیت آن آگاهی ندارد. رییــس پژوهشــكده فنــاوری اطالعات پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: ایجاد زیســت بــوم و چرخه کالن داده هــا به دلیــل هزینه های باال یا ممكن نبودن ورود بخش خصوصی در برخی حوزه ها ممكن است دچار مشكل شــود و به همین علت آزمایشــگاه کالن داده ها با هدف کمک به بخش خصوصی در این پژوهشــگاه تجهیز می شــود.وی بــا بیان اینكه آزمایشــگاهی با ویژگی ها آزمایشــگاه کالن داده های پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری اطالعات در کشــور وجود ندارد، ادامه داد: این آزمایشگاه که در سال ۸۹ راه اندازی می شود در حوزه کالن داده ها به تجاری ســازی و صنعتی کــردن این حــوزه کمک مــی کند.این مسئول به پیمایش وضعیت کالن داده ها در ســال ۶۹ درباره وضعیت این حوزه در کشور اشــاره کرد و افزود: برای پیمایش وضعیــت کالن داده ها از شــرکت ها و فعاالن این حوزه در ۲ نمایشــگاه الكامپ و تلــه کام و همچنین از صاحبنظران این حوزه نظرخواهی شــد و این پیمایش در قالب رگوالتوری کالن داده ها به صورت مقایســه ای ادامه یافت کــه وضعیت ما در ایــن حــوزه در حال حاضر را نشــان می دهــد.وی گفت: اطالعــات پیمایش کالن داده هــا و نیز دیگــر فعالیت های پژوهشــگاه در این زمینه در سایت طرح کالن داده هــا به آدرس bigdata.itrc. ac.ir قابل دسترس است.به گزارش ایرنا، نقشــه راه کالن داده ها همسو با اجرای سند راهبردی برنامه ششم توسعه کشور و برای تحقق هدف کمی «رصد، پژوهش و ارتقای دانــش داخلی» در بخش کالن داده ها در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تدوین شده است. هدف طرح تدوین نقشــه راه که از طرف وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات به پژوهشــگاه ابالغ شــد، شناســایی ابعاد مختلــف فنــاوری کالن داده ها و فراهم ســازی بســتری مناســب برای ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری کالن داده ها و بهره گیری از ارزش های پنهان در کالن داده ها در کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.