روزنامه اسرائیلی دستاوردهای قطر از تحریم را ستود

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

یک رســانه صهیونیســتی دســتاوردهای قطر از تحریم چهارجانبه علیه خود را ســتود و اعالم کرد که شیوه قطر برای خــروج از این بحران بیانگر بیاثر بودن اســتراتژی اعمــال تحریمهای اقتصادی از ســوی قدرتهای بزرگ است.به گزارش ایسنا، روزنامه عبری زبان "مارکر" نوشت: قطر از تحریمهای چهارجانبه عربی علیه خود (عربستان، مصر، امارات و بحرین) استفاده کرده و موفق شد که منابع درآمد خود را متنوع کند و در آماده ســازی برای میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 به خود متکی باشد.طبق نوشته این روزنامه، میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 به معنای تنوع منابع درآمد قطر عالوه بر منابع نفت و گاز اســت و این مســاله میتواند عامل قویی بــرای اعتالی دوحه در سازمان ملل باشد.این روزنامه اقتصادی اسرائیل در ادامه ذکر کرده اســت: قطر طی یک ســال تعداد کارخانههای بومی تولید کننده مواد غذایی و میانگین رشــد و سرمایه گذاریهای خود را افزایش داد. محاصره تحمیل شــده بر دوحه عامل اصلی توسعه آن بوده است.طبق این گزارش، قطر در حال گسترش سرمایه گذاریهای خود در سراسر جهان اســت و علیرغم تالشهای عربستان برای معرفی آن بــه عنوان یک کشــور تایید کننده "تروریســم"، اما جایگاه سیاســی این کشــور در عرصه جهانی تحت تاثیر این تبلیغات قرار نگرفته اســت. علی رغــم اینکه برخی از مقامات اســرائیل قطر را یک "حکومت تروریســتی" میداننــد اما به دوحه اجازه دادند تــا ماهانه 15 میلیون دالر را به نوار غزه اختصاص دهد.مارکر در ادامه نوشــت: میانجیگری دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا میان عربســتان و قطر با شکست مواجه شــده و احتماال قتل جمال خاشــقجی، روزنامهنگار منتقد ســعودی به عامل کمکی تغییر موضع عربســتان نسبت به قطر تبدیل شود. این روزنامه عبری زبان در پایان گزارش خود نتیجه گیری کرد: روشی که قطر به واسطه آن از این تحریم چهارجانبه خارج شد، میتواند نشــانهای قوی برای این مساله باشد که اســتراتژی تحریمهای اقتصادی اعمال شــده توسط قدرتهــای بزرگ از جمله آمریکا همانطور که علیه ایران و عراق اعمال شــد، بی فایده اســت و االن این استراتژی علیه قطر اعمال میشود.بحران قطر 5 ژوئن 2017 با قطع روابط دیپلماتیک ۴ کشــور عربی مصر، امارات و بحرین به محوریت عربستان ســعودی با دوحه به وقوع پیوست و ســپس تعداد زیادی از کشورهای عربی از جمله لیبی، یمن، مالدیو، چاد و موریتانی نیز از این اقدام پشــتیبانی کــرده و روابط خــود را با قطر قطع کردنــد. روزنامه "د مارکر" یک روزنامه اقتصادی زیر مجموعه هاآرتص است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.