استقرار 89 هزار نیروی امنیتی برای مقابله با اعتراضات فرانسه

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

نخست وزیر فرانســه در آستانه اعتراضات برنامهریزی شــده جلیقه زردها برای امروز (شنبه) اظهار کرد، 89 هزار نیروی امنیتی در سراسر این کشور مستقر خواهند شد. به گزارش ایســنا، ادوار فیلیپ، نخســت وزیر فرانســه در آستانه اعتراضاتی که قرار است روز شنبه در سراســر فرانسه برگزار شــود، در برنامهای تلویزیونــی گفت: ما با افرادی مواجه هستیم که نه برای اعتراض، بلکه برای تخریب بــه خیابانها میآیند و نمیخواهیم دســت آنان را بــرای این کار باز بگذاریم.او همچنین اعالم کرد که فردا 89 هزار نیروی امنیتی در سراســر فرانسه مستقر خواهند شــد که 8000 تن از این نیروها در پاریس انجام وظیفه خواهند کرد و خودروهای زرهپوش نیز در این شــهر به خیابانها خواهند آمــد. پیش از این اعالم شــده بود که 65 هزار نیــروی امنیتی در تظاهرات شنبه حاضر خواهند شد. فیلیپ گفت، حدود 10 خودروی زرهپوش متعلق به ژاندارمری نیــز در این تظاهرات به کار گرفته خواهد شــد. به گزارش خبرگزری رویترز، از سال 2005 تاکنون این نخستین بار اســت که چنین خودروهایی در جریان تظاهــرات در خیابانهــای پاریس حاضر خواهند شد.فرانســه همچنین در آستانه هفته چهارم اعتراضــات، برج ایفل و دیگر مکانهای توریستی مهم پاریس را تعطیل خواهد کرد.ادوار فیلیپ به ســنای فرانسه گفته است که از هرگونه اقدام جدید برای کمک بــه کارگرانی که حداقــل حقوق را دریافت میکنند، اســتقبال میکند. وزیر دارایی فرانســه نیز اظهار کرده اســت که آماده تسریع روند کاهش مالیات خانوارها و خواستار معافیت پاداش کارگران از مالیات است.با وجود تعلیق افزایش مالیات سوخت به دنبال اعتراضات گسترده در فرانسه، چند روز پس از شدیدترین اعتراضاتی که پاریس از سال 1968 به خود دیده، همه نشانههای موجود حاکی از عدم موفقیت دولت در آرام کردن شورشها است. فیلیپ گفته است که کشور برای حفظ نظم هرکاری که در توان دارد، انجام میدهد. شش مسابقه فوتبال نیز در همین راستا لغو شدهاند.مسئوالن پاریس دستور تعطیلی دهها موزه، مکان توریستی و رســتوران از جمله برج ایفل و موزه لوور را در روز شــنبه صادر کردهانــد. مقامات پاریس همچنین درخواست کردهاند که هر چیز قابل پرتاب در 15 منطقه این شهر از سطح خیابان جمعآوری شود. نگرانیهایی از حضور گروههای راست افراطی، هرجومرج

طلبها و گروههای ضد کاپیتالیسم در این تظاهرات نیز وجــود دارد.دولت فرانســه همچنیــن در نظــر دارد نیروهایی را که مســئول گشــتزنیهای ضدتروریستی هستند به حفاظت از ساختمانهای عمومی بگمارد.در همیــن حال همزمان با آمادگی فرانسه برای موج جدید اعتراضات، الیزابت بورن، وزیر حملونقل فرانسه امروز جمعه اظهار کرد، امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانســه هفته آینده درخصوص اعتراضات این کشــور صحبت خواهد کــرد.او دراین بــاره گفت: فکر میکنم این چیزی اســت که مردم فرانسه میخواهند. آنان خواستار پاسخی هستند. رییس جمهور این پیام را به فرانسویها خواهد داد که به خشمشان گوش میدهــد و به روشــنی راهکارهای جدیــدی به دســت خواهنــد آمد.رییس مجلس ملی فرانسه نیز پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود که ماکــرون هفته آینده درباره اعتراضات صورت گرفته در این کشور با فرانسویها صحبت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.