انتشار ویدئویی از بازداشت دانشآموزان فرانسوی توسط پلیس

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

دیــروز (جمعــه) در شــبکههای اجتماعــی ویدئویی از بازداشت دانشآموزان فرانسوی توسط پلیس در تظاهرات روز پنجشــنبه برای اصالح آیین نامه قبولی دانشــگاهها منتشر شد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه لیبراسیون فرانسه، حســاب کاربری گروه "ناظران خشونت پلیس" در توییتر بــرای اولین بار این ویدئو را منتشــر کرد. در فایل ویدئویی یاد شده جمعی از دانشآموزان فرانسوی در حالی که رو به دیوار زانو زده و دستهایشان را پشت سر نگه داشــتهاند، دیده میشوند. در اطراف آنها نیز تعدادی نیروی پلیس ضد شــورش با کاله، باتوم و ســپر حضور دارند.ایــن ویدئو به بازداشــت 153 تــن از دانشآموزان مدرســه "ســنت اکســپری" در ایل دو فرانس واقع در شــمال فرانســه در روز پنجشــنبه مربوط میشود.یک شــبکه ماهوارهای فرانسوی گزارش داد، پلیس این کشور 122 تن از دانشآموزان یاد شــده را به اتهام مشــارکت در تجمعهای مســلحانه بازداشت کرد. بر اساس گزارش رسانههای داخلی فرانســه، در تظاهراتی که به دعوت دو اتحادیه دانشآموزی شکل گرفت، پلیس 700 دانشآموز را در سراسر این کشور بازداشت کرد. معاون دبیر اتحادیه کل دبیران فرانسه نیز اعالم کرد که از این ویدئو به شدت شوکه شده است و این تصاویر شایسته دموکراسی فرانسه نیستند. رئیس شورای محلی منطقه ایل دو فرانس نیز در واکنش بــه این ویدئو، تظاهرات دانشآموزان را تصاویری واقعــی از یک جنــگ چریکی توصیف کــرد. او گفت: از خشــونتی که از یک هفته قبل در دبیرستانهای فرانسه گسترش یافته، شوکه شدهام، ما تصاویری واقعی از جنگ خیابانــی، ســرقت خودروها و ســطلهای زباله و تهدید معلمان را شــاهد هســتیم، بنابراین فکر میکنم اوضاع باید آرام شــود. اتحادیه ملی دانشآموزان دبیرستانهای فرانســه و نیز اتحادیه دبیرستانهای مستقل و دموکرات این کشــور روز چهارشنبه دانشآموزان را به تظاهرات در روزهای پنجشنبه و جمعه جهت اصالح آییننامه پذیرش دانشگاهها و اعتراض به آییننامه فعلی دعوت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.