آنا کارنینا

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

کتاب « آنا کارنینا» نوشتهی نویسندهی مشهور قرن نوزدهم « لئو تولستوی» و ترجمهی «سروش حبیبی» است. تولستوی در این رمان شرححال روابط میان خانوادههای روسی در طبقه اشراف در قرن نوزدهم را روایت میکند. نیمی از کتاب به شخصیتی بهنام آناکارنینا میپردازد و نیمدیگر آن شرححال شخصیتی بهنام «لوین» را از نظر میگذراند. داستان از آمدن آناکارنینا نزد خانواده برادرش بهمنظور حل اختالفات آنها آغاز میشود. قامت این زن جوان در مسکو سرآغاز ماجراهای این کتاب میشود. آناکارنینا برخالف دیگر اثر برجستهی تولستوی، جنگ و صلح، درونمایهای عاشقانه و اجتماعی دارد و از این نظر عامهپسندتر است. این رمان که در آغاز طی سه سال بهصورت پاورقی در گاهنامهای منتشر میشده است یکی از شــاهکارهای ادبیات جهان در ســبک واقعگرا است. قسمت کوتاهی از متن را در ادامه میخوانیم: « بار گناهی نکرده را پذیرفتن دردناک بود، اّما بیگناهی خود را ثابت کردن و درد را بر دوست روا داشتن دل سنگ میخواست. مثل بیماری نیمخفته و از درد ناالن میخواست محل دردناک را از تن خود جدا کند و به دور اندازد و چون بیدار شد دید که جای دردناک وجود خود اوست.» براساس این رمان در سال ۲۱۰۲ فیلمی به کارگردانی «جو رایت» ساخته شده است. رمانهای «جنگوصلح» و «مرگ ایوان ایلیچ» از دیگر آثار خواندنی این نویسندهی بزرگ هستند. انتشارات «نیلوفر» چاپ هشتم این کتاب را در سال ۲۹۳۱ منتشر کرده است.تولستوی یکی از برجستهترین نویسندگان روسیه است و با تاثیر گرفتن از حال و هوای حاکم آن زمان بر کشور روسیه با نوشتن داستان آناکارنینا، بعد از داستان جنگ و صلح، شهرت جهانی به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.