داریوش مهرجویی؛ کارگردان مولف

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

داریوش مهرجویی، کارگردان؛ متولد ۸۱۳۱ است. او فارغالتحصیل رشته فلسفه از دانشگاه کالیفرنیاست که فعالیت در سینما را با کارگردانی فیلم «الماس ۳۳" آغاز کرد.براســاس نتایج یک نظرسنجی در سال ۳۸۳۱، او با آفریدن هفت شخصیت، بیشترین شخصیت سینمایی ماندگار را در سینمای ایران خلق کردهاست. همچنین شخصیت هامون در فیلمی به همین نام از مهرجویی، ماندگارترین شــخصیت در تاریخ سینمای ایران دانسته شدهاست در نظرسنجی دیگری به سال ۱۸۳۱ مهرجویی، پس از بهرام بیضایی، برترین کارگردان همه تاریخ سینمای ایران شناخته شدهاست.او همچنان به ساختن فیلمهای متفاوت ادامه میدهد. او جوایز متعدد بینالمللی دریافت کردهاست که میتوان به جایزه صدف طالیی بهترین فیلم جشنواره فیلم سنسباستین، سه جایزه ذکر ویژه و جایزه بخش نگاه نو و جایزه فیپرشی از جشنواره فیلم برلین، جایزه فیپرشی جشنواره بینالمللی فیلم ونیز و جایزه هوگو نقرهای جشنواره بینالمللی فیلم شیکاگو اشاره کرد. وی همچنین داور جشنوارههای سینمایی زیادی هم بودهاست. عالوه بر سینما به نوشتن رمان و نیز ترجمه هم میپردازد. داریوش مهرجویی یکی از مهمترین و بزرگترین کارگردانهای سینمای ایران و کارگردانی مؤلف میباشد. به غیر اثر ماندگار و تاریخ ساز وی یعنی فیلم گاو از دیگر فیلمهای قابل توجه وی میتوان به دایره مینا، اجارهنشینها، هامون، سارا، پری، لیال، درخت گالبی، مهمان مامان و سنتوری اشاره کرد. در آبان ۳۹۳۱ در سفارت فرانسه در تهران از سوی سفیر فرانسه جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه به داریوش مهرجویی اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.