خورشید در مخزن!

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

مهندســان دانشگاه «ام.آی.تی» ســعی دارند با نگه داشــتن گرما در مخازن نیروگاههــا، روش جدیدی برای ذخیره انرژی تجدیدپذیر ارائه دهند.به گزارش ایسنا و به نقل از ام.آی.تی نیوز، مهندسان دانشگاه «ام.آی.تی” ،)MIT( نوعی طراحی مفهومی برای یک سیستم ذخیره انرژی تجدیدپذیر و بازگرداندن انرژی به شبکه الکتریکی ارائه دادهاند. شاید این سیستم، برای تامین انرژی یک شهر کوچک مناســب باشد و عالوه بر نیروی خورشید از نیروی باد نیز استفاده کند. این سیستم جدید طوری طراحی شده که میتواند گرمای حاصل از الکتریسیته اضافی که در اثر نیروی خورشید یا باد به وجود آمده، در مخازن بزرگی از جنس سیلیکون ذوب شده سفید و گرم ذخیره کند. پژوهشگران تخمین میزنند که چنین سیستمی، بسیار مقرون به صرفه تر از باتریهای لیتیوم- یون خواهد بود که روشی قابل قبول اما پرهزینه برای ذخیره انرژی تجدیدپذیر هستند. هزینه این سیستم، نصف هزینه ذخیرهسازی هیدروالکتریکی پمپاژ شده و ارزانترین شــکل ذخیره انرژی در مقیاس شــبکه تا به امروز خواهد بود.“آسگون هنری”

‪،)Asegun Henry(‬ اســتادیار بخش مهندســی مکانیک دانشگاه ام.آی.تی گفت: حتی اگر قصد داشتیم شــبکههای ذخیرهسازی انرژی تجدیدپذیر را در حال حاضر فعال کنیم، موفق نمیشدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.