روغنهای گیاهی دارای خواص آنتی بیوتیکی

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

روغنهای گیاهی به طور عمده با «عطردرمانی” )aromatherapy( و ســایر داروهای جایگزین مرتبط هستند، اخیرا نیز پژوهشگران درحال بررسی هستند تا دریابند آیا روغنها واقعا فواید پزشکی دارند یا خیر.به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، اخیرا یک تیم از پژوهشــگران» دانشکده بهداشت بلومبرگ جان هاپکینز» دریافتهاند که برخی از روغنهای گیاهی ممکن اســت دارای خواص آنتی بیوتیکی باشند. آنها بر این باورند که بعضی روغنها همانند یک آنتی بیوتیک در از بین بردن باکتری خاصی که ســبب بیماری الیم میشــود، موثر هستند. بیماری الیم ‪)Lyme disease(‬ نوعی عفونت «اســپیروکتی چندسیستمی» است. حداقل سه گونه از جنس بورلیا مانند بورلیا بورگدورفری عامل این بیماری هستند. این عوامل بوسیله نیش خانواده سختکنهها )Ixodidae( (نوعی کنه) منتقل میشــوند. مهمترین عالئم بیماری تب، سردرد، خستگی، افسردگی و خارش پوستی هستند.بورلیا بورگدورفری ‪)Borrelia burgdorferi(‬ نام یک گونه از راســته اسپیروکت و از جنس بورلیا است. این گونه باکتری گرم منفی مهمترین عامــل بیماری الیم ‪)Lyme disease(‬ اســت. بیماری الیم نوعی عفونت اسپیروکتی چندسیستمی است. عامل آن بورلیا بورگدورفری به وسیله نیش کنه ایگزودس به انسان منتقل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.