تجلیل از نویسنده افغانستانی در اختتامیهی جایزه جالل

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

در اختتامیــه جایزه ادبی جــالل آل احمد از احمد مدقق، نویســنده «آوازهای روسی» تجلیل میشود. به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده، اعضای هیات داوران بخش رمان و داســتان بلنــد یازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آلاحمد در جریان بررسی آثار این بخش، کتاب «آوازهای روســی» نوشته احمد مدقق را شایســته تحسین دانسته و پیشنهاد تجلیل از این نویســنده و اثر ادبی او را به دبیرخانه این جایزه ارائه دادند.این گزارش میافزاید، دبیرخانه یازدهمین جایزه ادبی جالل آل احمد نیز با توجه به این پیشنهاد و در ادامــه برنامههای خود مبنی بر توجه به ظرفیتهای نویسندگان فارسیزبان غیرایرانی تجلیل از اثر احمد مدقــق با عنوان «آوازهای روســی» را در برنامههای اختتامیه جایزه ادبی جــالل آالحمد قرار داد.مهدی قزلی، دبیر اجرایی این جایــزه در این باره گفت: در ادامه مسیر توجه به زبان فارسی و تحکیم پیوندهای فرهنگی فارسیزبانان، در این دوره نیز از احمد مدقق نویسنده افغانســتانی که کتابش توســط انتشارات شهرستان ادب منتشر شــده است، تجلیل به عمل میآید.وی افزود: ســال گذشته نیز برنامه بخش ویژه یک دهه ادبیات داستانی تاجیکستان را داشتیم که در روزهای آخر به دالیل مخالفت دولت تاجیکستان برای حضور داستاننویسان این کشور در مراسم اختتامیه، پیگیریهای ما برای میزبانی از نویسندگان این کشور به نتیجه نرسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.