کونیگ زگ رگرا با ظاهر جذاب فیبر کربنی

Sobh Eqtesad - - دیپلماسی -

کونیگ زگ رگرا در تابستان سال 7۱۰۲ به پایان تولید خود رسید اما این خودروساز نهایتا اولین مدل با ظاهر کربنی را ساخته است.در بدنهی فیبر کربنی این خودرو که کامال زیبا به نظر میرسد هیچگونه الک و یا پوشش جایگزین سطوح کربنی بکار نرفته است. این کمپانی همچنین الیهی نازک اپوکسی را که معموال روی فیبر کربن کشــیده میشود را حذف کرده است. این مورد با پولیش دســتی انجام شده و کونیگ زگ هم اعالم کرده این یک فرایند پیچیده است که زمان زیادی را میگیرد.کونیگ زگ میگوید نتیجهی نهایی تولید خودرویی با ظاهر برجسته است که البته با دست زدن به آن حس سردی به شما دست خواهد داد که آنهم حس ناب فیبر کربن میباشــد. این حس بدون اســتفاده از الیهی اضافی الک یا اپوکسی به دست آمده است.به گزارش پدال اگرچه بدنهی فیبر کربنی رگرا ظریف و زیباست اما باید به عناصر خاص آنهم اشاره کنیم. همانگونه که کونیگ زگ توضیح میدهد، چندین نمونه از این بدنه در جلوی آفتاب و گرمای تابستان و همچنین سرمای زمستان قرار داده شــده است. سپس نمونهها چندین سال در محیط بیرونی قرار داده شدهاند و البته این شرایط آسیبی به بدنه و ظاهر قطعات کربنی نزده است. پس از این مراحل بوده که کونیگ زگ از استفادهی قطعات کربنی برای بدنهی رگرا اطمینان حاصل کرده است.اگرچه این خودرو فاقد الیهی محافظتی اپوکسی است اما کونیگ زگ میگوید این امر در واقع باعث میشود رگرا حساسیت کمتری به سنگریزهها و اشیای تیز داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.