آماده پاسخگویی به هر تهدیدی هستیم

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

فرمانــده نیــروی هوایی ارتش با اشــاره به برگــزاری موفقیتآمیز رزمایش«فدائیان حریم والیت» تصریح کرد: آماده پاســخگویی به هر تهدیدی هستیم.به گزارش ایسنا، امیر خلبان عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش (نهاجا) در پایان هشتمین رزمایش...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.