احتمال تصاحب جایگاه دالر در جهان توسط یوان

Sobh Eqtesad - - بانک و بیمه -

رئیس بانک مرکزی انگلیس گفــت یوان، دالر را به عنوان ارز غالب جهانی به چالش کشــیده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از راشا تودی، مارک کارنی گفت شاید روزی فرا برسد که یوان چین جایگاه دالر را به عنوان اصلیترین ارز جهانی تصاحب کند. کارنی در جریان نشســت پرسش و پاسخ آنالین بانک مرکزی انگلیس گفــت: فکر میکنم بالخره روزی فرا خواهد رســید که ارزی به غیر از دالر در ذخایر ارزی ما پیدا شــود.کارنی گفت در کشورهای توسعه یافته، ارزش داراییهــای مالی به فعالیتهای اقتصادی گره خورده است و این باعث شده است تا نظام مالی جهان پشت درهای اقتصاد جهانی گیر بیافتد. با تغییر نظم جهانی، عدم ارتباط بین داراییهای مالی و واقعی کمتر خواهد شــد و در این فرایند احتماال ارزهای دیگری به غیر از دالر ظهور خواهند کــرد. در آیندهای نزدیک فکر میکنم این ارز احتماال یوان چین خواهد بود.یوان از سال ۶۱۰2 میالدی به عنوان پنجمین ارز جهانی در کنار دالر آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن پذیرفته شد. این تصمیم باعث شد تا بانکهای مرکزی جهان یوان را وارد ذخایــر ارزی خارجی خود کنند. با این حال به گفته ســوئیفت، سهم یوان از جریانات نقدی جهان تا پایان فوریه ســال گذشته کمتر از 2 درصد بوده است. دالر با ســهم ۰4 درصدی، محبوبترین ارز در تراکنشهای نقدی جهانی محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.