گوشه چشم بازار سکه به نوسان جهانی قیمت طال

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

در شــرایطی که بهای هر اونس طال برای چهارمین هفته متوالی روند افزایشی خود را در بازارهای جهانی ادامه داد، قیمت برخی مسکوکات طال در آغاز هفته پایانی دی ماه روند کاهشی داشته...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.