ایران مقصد توریستی منتخب نیویورک تایمز در 2019

نشریه آمریکایی، دولت ترامپ را دور زد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

روزنامــه نیویــورک تایمــز بــدون توجه به مرزبندیهای سیاسی که اخیرا وزارت خارجه آمریکا درباره سفر شهروندان این کشور انجام داده، فهرستی شامل 52 مقصد که آمریکاییها میتوانند در سال ۹۱02 سفر به آنها را تجربه کنند، منتشر کرده است که نام ایران با عنوان «جواهر خاورمیانه» در بین آنها دیده میشود. به گزارش ایسنا، وزارت خارجه آمریکا همزمان بــا آغاز ســال ۹۱02 با بهروز رســانی بخش «توصیههای سفر»، کشــورها را از نظر ایمنی به چهار ســطح، تقسیمبندی کرده که ایران را در آخرین ردهبندی قرار داده و به شــهروندان خود توصیه کرده به این کشــور سفر نکنند و در توجیــه علت آن تصریح کــرده که «دولت ایاالت متحــده آمریکا ممکن اســت توانایی بســیار محدودی در ارائه کمک به اتباع خود هنگام سفر به این کشور را داشته باشد. »با این حال روزنامه نیویورک تایمز که به نوعی «منبع ملی» معتبری در آن کشور به شمار میآید، از مرزهای سیاسی و امنیتی تعیین شده از سوی دولت دونالد ترامپ گذر کرده و با رفتاری خارج از این مواضع، به معرفی 52 شــهر و کشــور پرداخته کــه مهمترین انگیزهی انتخاب آنها، ظهــور پدیدههای گردشــگری در یک مقصد روتین، بهبود وضعیت زیرساختها و دسترسی آسان به عجایب تمدنی و برگزاری رویدادهای مهم هنری و فرهنگی بوده است. «پورتوریکو»، «هامپی» در هندوستان، «پاناما»، «سانتاباربارا» در ایالت کالیفرنیــا و «مونیخ» در آلمان، پنج مقصد نخست این فهرســت است.در واقع این روزنامه با معرفی گزینههای متنوع و پراکنده در سراسر جهان، به شهروندان آمریکایی پیشنهاد کرده طوفانهای سهمگین، مخاطرات طبیعی و نزاعها و بداخالقیهایی سیاسی میان دولتمردان را نادیده بگیرند و لذت سفر به این 52 مقصد را تجربه کنند، مقاصدی که برای هر سلیقهای جوابی دارد.ایران چهــل و پنجمین مقصدی اســت که این روزنامه آمریکایی برای سفر در سال ۹۱02 پیشنهاد داده و با نمایش تصویری از یزد که در سال 20۱7 با عنوان شهر تاریخی در فهرست جهانی یونسکو ثبت جهانی شد، به معرفی کشورمان پرداخته و اعالم کرده است: «با وجود تنشهایی که میان ایران و ایاالت متحده از زمان حضور رییس جمهــور ترامپ در کاخ سفید افزایش یافته، تمایل گردشگران ماجراجو برای دیدن ایران همچنان مشهوده است؛ از آثار ایران باستان گرفته تا مساجد باشکوه چند صد ساله شیراز و اصفهان و بازار بزرگ و کاخ گلستان در دل تهران.اما آنچه ســفر به ایران را در سال ۹۱02 از نظر روزنامه نیویورکتایمز توجیهپذیر کرده، نمایش 500 اثر هنری برجسته با عنوان «پرتره، طبیعت بیجان و منظره» از ۱2 فوریه تا 20 آوریل 2( اسفند 7۹ تا ۱3 فروردینماه 8۹) در موزه هنرهای معاصر اســت که پاتوق مورد عالقه جوانان ایرانی هم به شمار میآید.«در این نمایشگاه قرار است آثاری از اندی وارهول، مارک روتکو و مارسل دوشان در کنار حدود 40 اثر از پیکاسو که به تازگی از انبار این موزه بیرون آورده شده (البته بیشــتر آثار از انقالب ۹7۹۱ چند دهه است که همچنان بستهبندی شده در انبار موزه باقی مانده است)، به نمایش گذاشته شود. »نیویورکتایمز یادآور شــده که وزرات خارجه آمریکا سفر اتباع خود را به ایران ممنوع نکرده فقط توصیه نمیکند به این کشور بروند. بنابراین آمریکاییهامیتوانند با تورهای مدیریت شــده سفر به ایران را انجام دهند. این روزنامه در ادامه دو آژانس خیلی معروف در امریکا و انگلیس که تورهای ویژهی بانوان و یا با راهنماهای حرفهای در ایران برگزار میکنند را برای اطمینان خاطر شــهروندان آمریکایی معرفی کرده است.طبق گزارش وزارت خارجه ایران، در 8 ماهه نخست امســال یک هزار و ۹78 گردشگر آمریکایی به ایران سفر کردهاند. جمعیت آمریکاییهایی که به ایران آمدند در ســال ۶۹ دوهزار و 325 نفر بود. در سال 5۹ که گردشگری ایران همزمان با برجام به اوج رسید، شش هزار و 372 آمریکایی به ایران سفر کرده بودند.آژانسهای گردشگری ایران از کاهش سفر اتباع آمریکایی در دو سال اخیر خبر دادهاند که متاثر از تشدید تنشهای سیاسی میان دوکشور بوده است. وزارت خارجه آمریکا در سال ۹۱02 نیز با تاکید بر مواضع قبلی خود رنگ ایران را در نقشه امنیتی، قرمز و خطر سفر به این کشور را باال اعالم کرده، این درحالی است مؤسسه انگلیسی ‪»Control Risks«‬ با انتشار نقشه خطر سفر در سال ۹۱02، ریسک سفر به ایران را «پایین» و همردیف با کشورهای آمریکا، انگلیس، سوئد، اسپانیا، فرانسه، کانادا و ژاپن توصیف کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.