عنقریب است که لژها همه پرچم بزنند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - والسالم حمید رضا نقاشیان

مرحوم مغفور ، خلد آشــیان ، جنت مکان، افشــا گر انسیان و جنیان، اســماعیل رائین از ابتدای تشــکیل ســاواک با ساواک همکاری نزدیک داشت.از آنجا که ساواک را کارشناسان اطالعاتی آمریکا برای حراســت از امنیت دربار و بظاهر علیه کومونیزم در ایران تاســیس کرده اند و در آن زمان سالهایی از بوجود آمدن نئوکلنیالیسم (استعمار نو) میگذشت و انگلستان با شگرد تغییر تاکتیک توانسته بود به بقای استعماری خود در منطقه از جمله ایران ، قوام ببخشد لذا طبیعی بود که بخش ضد انگلیسی ساواک کســی را که هم کینه بوشهری علیه انگلیس داشت و هم قلم و نیتش در این جهت قابل تحریک بود را به اســتخدام گرفته و از او یک منبع ضد انگلیســی برای محدود یا کوتاه کردن دســت انگلســتان از تنها خوری منابع ثروت ایــران بوجود آورد. به آثار اســماعیل رائین که نگاه میکنی در یک جملــه رنگ نفرت از انگلســتان را از نیش تا کیش قلمش مشــاهده می کنی. منابع اطالعاتی ســاواک در این خصوص بدون کم وکســر در اختیار اسماعیل رائین قرار داشت. مهمترین کتاب او که میتوان 4 جلد آن را حدود 5 هزار صفحه افشاگری علیه انگلستان نامید کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران است.در آن زمان میزان نفوذ انگلســتان در ساواک بســیار محدود و در حد چند مدیر کل و بعالوه به افرادی نسبتا دون پایه خالصه میشد فلذا امکان اینکه در مقابل حمایت های ساواک از امثال اسماعیل رائین بایستند برایشان فراهم نبود و همین امور موجب بوجود آمدن گزارشاتی که کینه دستگاه پادشاهی انگلیس را از ساواک روز افزون کند را فراهم آورده بود. اسماعیل رائین کتاب های ضد انگلیس خود را در انتشارات امیر کبیر به چاپ می رسانید و عبدالر حیم جعفری مالک این انتشارات در خاطرات خود اینگونه مینویسد که رائین بعد از انقالب از وی شکایت کرده و توقع گرفتن 5میلیون تومان به ارزش سال 58 را داشته و در یک گیر و دار حقوقی و تشنج و عصبانیت در محیط همین انتشــارات ســکته کرده و سمت رحمت اللهی را پذیرا میشود. البته سرتیپ منوچهر هاشمی که از نفوذیهای انگلیس در ساواک بود هم اینگونه در خاطراتش که در کتابی به نام «داوری ، ســخنی در کارنامه ساواک «مینویسد که امیرانی از ارتش با ضدیت علیه واالحضرت اشرف انگیزه ضد فراماسونی یافته و عوامل خود را برای پرداختن به افشاگری علیه انجمن های ســری در ایران ، حمایت میکردند.مقصود سرتیپ هاشــمی در ایجاد این ذهنیت نســبت به امیران ارتش حامیان حزب توده در ســاواک و ارتش بوده است ، زیرا ایشان سالها بعد از استخدام توســط تیمور بختیار در ساواک به مدیر کلی اداره هشتم که اداره ضد جاسوسی با ماموریت علیه شوروی منصوب میشــود و از موضع فعالیت خود و در جهت منافع انگلستان به تخریب مکتوبات اسماعیل رائین پرداخته است.اینکه حزب توده نیز در ســاواک نفوذ کرده بود صحیح اســت اما اینکه ان حزب بتواند در سالیان متمادی حمایت علنی از امثال اسماعیل رائین داشــته باشد البته بســیار دور از ذهن و خارج از حیطه تصور و تحلیل مینماید. یکی از کســانی که اســماعیل رائین در لیست عوامل فراماسون در لژ بیداری از ایشان نام میبردمحمدحسین خان مهدوی اصفهانی مشهور به امین الضرب است.او و پدرش محمد حســن مهدوی اصفهانی به دست مظفرالدین شاه قاجار بدلیل اشتغال به ضرب ســکه های زمان قاجار به امین الضرب ملقب گردید. «حاجی امین الضرب » با کمک انجمن فراماسونری در سال ۷۷21 هجری شمسی موفق به تاسیس اتاق بازرگانی در ایران شد و این اتاق همواره زیر نظر این لژ و با حمایت از عناصری کــه به تبعیت از این لژ و این انجمن هــا درآمده اند پرداخته و پایداری خود را منوط به حمایت بی دریغ انگلســتان میداند. در زمان ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد رابطه جالبی بین اتاق و دولت برقرار شد که نام این رابطه را در کانونی به نام اتاق گفتگو نهادند. واقعا احمدی نژاد انسان عوامی است که تا خرخره در کنارش نفوذی بوجود آمده بود و درک تشخیص سره از ناسره را نداشت.بعد از دولت دهم این رابطه گسترش یافت تا جایی که برجام را برای ارتقاء توان و قدرت اقتصادی اعضای این اتاق رقم زدند و البته خدا نخواســت این تسلط گسترش یابد. امروزه این اتاق ، مجســمه امین الضرب را که مظهر موفقیت لژ بیداریست نماد جــام افتخار تلقی نموده و به ارباب تمکین از این منویات تقدیم میکنند . جالب تر اینکه سیمای جمهوری اسالمی ایران این پدیده های ننگ آفرین را در اخبار های شبکه های مختلف به رخ ایرانیان میکشــد و احدی هم دم بر اعتراض نمیگشــاید معاون اول رئیس جمهــور که علی الظاهر به اعتبار ادعای خود باید از اصالح طلبان و از طرفداران اســماعیل رائین بوده باشــد زیر پرچم « امین الضرب» ســینه میزند لذاست که با این روند عنقریب اســت که لژ های مخفی انجمن فراماسونری در ایران افتخار حضور علنی یافته و از حالت مخفی و در پوشش مهمانی های خاص به صورت علنی به فعالیت بپردازند. بنظر میرسد، با انقالبیون اتیکت دار که خود را انقالبی و مدعی اســتقالل ایران و متعهد به اســالم معرفی میکنند، چیزی نباید گفت اال اینکه سئوال کنیم ، فاین تذهبون؟؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.