بسیج میتواند همه مشکالت کشور را رفع کند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئیس ســازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ظرفیت عظیم بسیج در همه زمینهها گفت: بسیج مانند یک اقیانوس است که نه تنها در مســائل فرهنگی و قرآنی بلکه در هر حوزه که انقالب اسالمی نیاز دارد میتواند حلکننده مسائل و مشکالت باشــد.به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی بسیج، ســردار غیبپرور با اشــاره به ظرفیت عظیم بسیج در همه زمینهها گفت: بســیج مانند یک اقیانوس است که نه تنها در مسائل فرهنگی و قرآنی، بلکه...

رئیس سازمان بســیج مستضعفین با اشاره به ظرفیت عظیم بســیج در همه زمینهها گفت: بسیج مانند یک اقیانوس است که نه تنها در مسائل فرهنگی و قرآنی بلکه در هر حوزه که انقالب اســالمی نیاز دارد میتواند حلکننده مسائل و مشکالت باشد.به گزارش ایســنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی بسیج، ســردار غیبپرور با اشاره به ظرفیت عظیم بســیج در همه زمینهها گفت: بسیج مانند یک اقیانوس اســت که نه تنها در مســائل فرهنگــی و قرآنی، بلکه در هــر حوزه که انقالب اسالمی نیاز دارد میتواند حلکننده مسائل و مشکالت باشــد.وی ادامه داد: در مسیر جریانسازی فرهنگ قرآنی در بسیج تالشهــای خوبی صورت گرفته ولی فاصله تا شــرایط مطلوب زیاد اســت. همچنین با توجه به ظرفیت عظیــم موجود در جامعه اسالمی باید پاســخگو باشیم که تا چه حد پیــش رفتهایم و چقــدر راه پیش رو داریم. با توجه به نیروهای انسانی مؤمن و انقالبی در حــال حاضر دچار کم کاریهایی در این حوزه هستیم که باید این کمکاریها رفع و از این ظرفیت استفاده کنیم.رئیس سازمان بسیج مستضعفین رفتار قرآنی را رمز بقای انقالب اسالمی دانســت و گفت: متأسفانه عقبافتادگــی در حوزه قرآن زیاد اســت و باید باور کنیم که رمز بقای انقالب اسالمی رفتار قرآنی در جامعه است و در این صورت است که میتوانیم عقبماندگیها را جبران کنیم.غیبپرور عظمت قرآن را بسیار فراتر از هیمنه دشمن دانست و گفت: نباید تصور نکنیم که هیمنه دشمن عظیم است؟ خیر. بلکه عظمت قرآن یک چیز دیگری است و اشکاالت موجود بخاطر کمکاریهاست.وی با اشاره به لزوم جریانسازی در حوزه قرآن کریم گفت: باید برای جریانســازی قرآنی در بسیج از همه اندیشمندان، فرهیختگان،

اساتید و دغدغهمندان قرآنی دعوت کنیم که بیایید تا یک جریان قرآنی بزرگ را در کشور ایجاد کنیم.رئیس سازمان بسیج مستضعفین به اهمیت موضوع حفظ قرآن اشــاره کرد و گفت: حفظ قرآن برای ما بسیار اولویت دارد و بسیج بدنبال تربیت حافظان قرآن مؤمن انقالبی اســت. اگر انقالب اسالمی بخواهد به حیات مبارکــش ادامه دهد راهی نداریم جز اینکه تربیت قرآنی شکل بگیرد و حفظ قرآن راهی برای رسیدن به این امر است.وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته در مجموعه دارالقرآن بسیج ما نیاز به یک برنامه متقن و دقیق برای آینده با اهداف مشــخص و سال به سال در حوزه قرآن، نهجالبالغه و صحیفه سجادیه به عنوان ارکان اصلی هســتیم و این اتفاق از باقیات الصالحات بسیج خواهد بود.نشست بررسی برنامههای قرآنی ســازمان بســیج باحضور ســردار غیبپرور رئیس ســازمان بســیج مستضعفین، حجتاالســالم محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، حجتاالسالم جیهونی معــاون تعلیم و تربیت ســازمان بســیج و محمد ذوالفقاری مدیر دارالقرآن بسیج کشــور در دفتر رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.