ترکیهبیشتریندریافتکننده صنایع معدنی ایران

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

بررســی مبادالت تجاری ایران و ترکیه در دوره هشــت ماهه سال ۷۹۳۱ نشان میدهد که بخش معدن و صنایع معدنی با سهم بیش از ۰۰۴ میلیون دالری، بیش از ۵۴ درصد صادرات ایران را به خود ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.