با حذف صفر فقرا را فقیرتر نشان میدهید

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - حمید رضا نقاشیان

سه چهار ســالی اســت که حذف ۴ صفر از مقابل اعداد نشان دهنده رقم ارزش اســکناس به ریال در بین مســئولین و افکار عمومی در ایران مطرح است و مطرح کنندگان غافلند که حذف صفر فقط یک ظاهر ســازی تنها بیش نیســت و تا زیر ساخت اقتصاد را تولیدی نکنیم این اقدام وضع را بد تر از گذشته خواهد نمود. متاســفانه و با هزار اندوه از منش عوامفریبی ، رییس کل بانک مرکزی در یادداشــتی اینستاگرامی در تاریخ ۶۱ دی ماه ۷۹۳۱ نوشت: امروز بهدعوت فراکسیون والیی مجلس در جمع نمایندگان محترم عضو فراکســیون حاضر شدم. قبال جلساتی با فراکسیونهای امید و مســتقلین نیز داشتم. در جلسه امروز سیاســتهای پولی و ارزی کشور را تشریح [کردم] و به سؤاالت نمایندگان محترم بهتفصیل پاسخ دادم. در این جلسه برنامههای بانــک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و حرکت تعادلی نرخ ارز و نیز کنترل شــتاب تورم را تشریح کردم و توضیح دادم که با شروع کانالهای جدید مالی کشورهایی که مجوز واردات نفت گرفتهاند، روند تأمین ارز ازطریق سامانه نیما طی چند روز اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است. طی جلساتی که با مسئولین محترم اتاق بازرگانی و صادرکنندگان محترم داشتیم عرضه ارز صادرکنندگان در صرافیها و نیز سامانه نیما بسط خواهد یافت. ایــن خبر را هم اعالم کردم که الیحه حذف ۴ صفر پول ملی را به دولت ارائه کردهام و با توجه به عرف چند ده سال گذشته بین مردم پیشــنهاد شــده هر ده هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل یکصدریال جدید باشــد.امیدوارم با تصویب دولت و تأیید مجلس محتــرم اقدامات اجرایی آن را آغاز کنیم. این تصمیم که در اقتصاد ایران هیچ زیر ســاختی آماده نباشد و ما ۴ صفر از جلوی ارقام برداریم این یک تصمیم بی پشــتوانه و بدون اثر در روند تولید ناخالص داخلی و بســتر ســاز نارضایتی های هزاران برابر خواهد شــد . حذف چند صفر از پول ملی در ســالهای گذشته در برخی کشــورهای جهان که با تورم های مزمن روبهرو بودهاند به اجرا گذاشــته شده و امری عادی است، اما نحوه اجرای این طرح و آمادهسازی روانی مردم برای پذیرش این تحول، کار دشــواری است که تمهیدات الزم را میطلبد. به گفته رییس کل بانک مرکزی حذف ۴ صفر از پول ملی در یک روند دو ساله انجام خواهد شد و بعد از آشنایی مردم با آن، پول جدید جایگزین اســکناس و مسکوکات فعلی خواهد شد. حذف صفر از پول ملی برای آخرین بار در ترکیه صورت گرفت و دولت این کشور موفق شد در یک روند ۵ ساله با حذف ۶ صفر از پول ملی، واحد جدید پول این کشور را جایگزین واحد پر صفر قدیمی کند. اینکه چگونه با اجرای سیاستهای اقتصاد باز و شناور شدن قیمت ارز در عمل خرید و فروش ارزهای خارجی در بازار ســیاه از بیــن رفت و با لغو ممنوعیت نگهداری ارزهای خارجی، مردم که به دلیل کاهش مستمر ارزش لیر ترک، تمایلی به پس انداز کردن آن نداشــتند به جای خرید طال اقــدام به خرید ارزهای خارجی و سپردهگذاری آن در بانکها میکردند، پدیده ای مشابه شــرایط ایران در سال ۷۹ بوده اســت اما تورگوت اوزال و کمال درویش وزیر اقتصاد او با استقراز از منابع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توانسته بودند ارقام هنگفتی ارز به کشور تزریق و بی مهابا در اختار تجار و با بهره ۳ درصد بگذارند و تغییر شکل اســکناس فقط بدلیل ایجاد نمــاد روانی صورت می پذیرفت نه اینکه ما در تحریم امریکا و اروپا شرایط پشتوانه اقتصادی مشابه ترکیه را نداشته باشم و اقدام روان درمانی انجام دهیم که بدون شد ضربه ایست که در واکنش اجتماعی به صورت نظام خواهد خورد ، بدون اینکه اثری در اصل اقتصاد مقاومتی داشــته باشود و شــک نکنید که مردم فقیر این تصمیم را هم سیاسی و علیه بضاعت خود تلقــی خواهند نمود و نظام هرگز این روند را امضا نخواهد نمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.