بازداشت عامل کودک آزاری در کرمان

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان کرمان در خصوص آخرین جزئیات کلیپ کودک آزاری منتشــر شــده در فضای مجازی که در آن مامور شــهرداری کودکان کاری کــه گل میفروختند را مجبور میکند گلهــا را بخورنــد، گفت: به عنــوان مدعیالعموم به موضوع ورود کردهایم، متهم اصلی بازداشــت شــده و ســایر متهمان تحت تعقیب قضائی قــرار گرفتهاند.به گزارش ایسنا، «دادخدا ساالری» در جمع خبرنگاران با اعالم ایــن خبر اظهار کرد: با توجه به مشــاهده و رصــد فیلمی در فضای مجازی توســط معاونت امور فضای مجازی دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان با موضــوع کودک آزاری، بالفاصله از ســوی معاونت مربوطــه اعالم جرم شــد.این مقام ارشــد قضائی در اســتان کرمان اعالم کرد: علیرغم عدم طرح شکایت از سوی افراد، به عنوان مدعی العموم و به دلیل وقوع کودک آزاری و تخلــف از مفاد قانونی و ارتکاب جرم، علیه مســئوالن ذیربــط اعالم جــرم و در این رابطه پروندهای، از جنبه عمومــی اعالم جرم و متهم اصلی دستگیر و هم اکنون در بازداشت است.ساالری تصریح کرد: کلیه افرادی کــه در این رابطه کوتاهی، قصور و جرمی انجام دادهاند تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.دادســتان کرمان بیان کــرد: فضای مجازی به صورت مستمر و شبانه روزی کنتر ل و رصد میشود و در صورت وقوع جرم اقدامات مقتضی در جهت مقابله با جرائم انجام خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.