اسماعیل بخشی ضرب و شتم در ایام بازداشت را رد کرد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

سخنگوی فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: اسماعیل بخشی کارگر مجموعه نیشکر هفت تپه در جلسهای برای رسیدگی به ادعاهایش صراحتا اعالم کرد در طول ایام بازداشــت مورد ضرب و شتم واقع نشده است.فاطمه سعیدی در گفتوگو با ایسنا در توضیح نتایج بررسی فراکسیون امید درباره ادعاهای اسماعیل بخشی گفت: آقای بخشی مدعی ضرب و شتم در محل نگهداری اولیه در شهرستان شوش و هنگام انتقال به اهواز بود.وی به حضور سریع مقامات وزارت اطالعــات در مجلس اشــاره و اظهار کرد: یک روز پس از جلســه با آقای بخشی، وزیر اطالعات و معاونانش و مسئوالن اداره کل اطالعات استان خوزستان به مجلس آمدند و به تمام سواالت نمایندگان حاضر در جلسه پاســخ دادند. آنها وقوع درگیری در هنگام انتقال متهم به اهــواز را تایید کردند اما معتقد بودند این درگیری طرفینی بوده و به شکل ضرب و شتم متهم توسط ماموران نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.