نباید مردم را نسبت به آینده ناامید کنیم

اسحاق جهانگیری :

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده همه جانبه از استعدادها و ظرفیتهای کشور در بخشهای مختلف برای دستیابی به توسعه و پیشرفت، گفت: باید همه تالش خود را بکار بگیریم تا با انجام اقدامات مثبت و اجرای طرحهای تاثیر گذار در زندگی مردم روند توسعه کشور ...

معــاون اول رییــس جمهــور با اشــاره به ضرورت اســتفاده همه جانبه از استعدادها و ظرفیتهــای کشــور در بخشهای مختلف برای دستیابی به توســعه و پیشرفت، گفت: باید همه تالش خود را بکار بگیریم تا با انجام اقدامات مثبت و اجرای طرحهای تاثیر گذار در زندگی مردم روند توسعه کشور را افزایش داده و بتوانیم با توطئههای دشــمنان مقابله کنیم.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری روز گذشــته در مراسم بهره برداری از طرح های صنعتی و زیربنایی شهرستان کاشان با بیان اینکه بهره بــرداری از طرح ها و پروژه هایی که در زندگی مردم تاثیر مثبتی دارد موجب افتخار و خوشحالی مســئوالن است، گفت: به فضل الهی مســیر توسعه کشور با سرعت خوبی پیش مــی رود و روند اقداماتی که در توســعه کشور شــکل گرفته و در حال اجرا است مثبت و امیدوار کننده است.معاون اول رییس جمهور با اشــاره به سفرهای خود به استان های مختلف کشور از جمله هرمزگان و سیستان و بلوچســتان و بررسی مسائل و مشــکالت این مناطق، گفت: خوشبختانه در سطح کشــور اقدامات اجرایی خوبی در حال انجام است که البته انجام این طرح ها و پروژه ها به معنای آن نیست که در کشور مشکلی وجــود ندارد؛ دولت به خوبی شــرایط را می داند و بر مشکالت کشور واقف است و معتقد اســت که این شرایط دشوار می تواند با لطف خداوند و همت مدیران و مســئوالن و تدبیر امور به ســرانجام خوبی برسد.وی با انتقاد از برخی سیاه نمایی ها در کشور افزود: مطمئنا یکــی از اصلــی ترین اهــداف و برنامه های آمریکا در شرایط فعلی این است که مردم را نســبت به آینده کشور و نظام مأیوس کنند. جهانگیری اظهار داشــت: وقتــی مردم یک کشــور به ویژه نسل جوان نســبت به آینده خود مأیوس باشــند ممکن اســت دست به اقدامــات و حرکاتــی بزنند کــه نتیجه آن ناخوشایند اســت.معاون اول رییس جمهور ادامــه داد: گاهی برخی از افــراد در زمینی بازی می کنند که خواست دشمن است و به دنبال بزرگ کردن نقاط منفی و مشکالت در شرایط سختی و فشار دشمنان هستند. البته اگر بیــان این نقاط منفی درباره مشــکالت حقیقی کشــور باشد باز جای امیدواری است که مشکالت واقعی کشور در حال بیان شدن اســت اما زمانی درد آور است که می بینیم مجموعــه ای از مطالــب دروغ و خالف واقع از ســوی افراد و مســئوالن در مجموعه ای از نظام بیان می شــود و رســانه ها از جمله رسانه ملی هم آن مطلب را منتشر می کند. وی اظهــار داشــت: هنگامی که مــردم این سخنان را می شنوند و تصور می کنند که در تمام ســطوح فساد وجود داشته و امور کشور پیش نمی رود و دشمنان هم دست از دشمنی خود بر نمی دارند نسبت به آینده ناامید می شــوند در حالی که نباید با دشمن همراهی کنیم.جهانگیری با اشــاره به اینکه در آستانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی قــرار داریم، گفت: نظام جمهوری اســالمی ایران علی رغم مشــکالت فــراوان به خاطر آرمان ها و اهدافی که داشته و استقالل، رفاه مردم و استقرار اسالم در ابعاد مختلف آن در سراسر جهان بوده اســت توانسته به جایگاه و نتایج قابل قبولی دســت پیــدا کند.معاون اول رییــس جمهور با بیــان اینکه در زمینه هــای مختلف صنعتی در آغــاز انقالب هیچ توانمندی در کشــور وجود نداشت، گفت: در مقایسه ایران با دیگر کشورهای منطقه امروز ایران از توانمندی های صنعتی بسیار خوبی برخوردار اســت و یک فاصله معنا دار نسبت به دیگران داریم.وی تاکید کرد: خوشبختانه امروز تمامــی طرح های بــزرگ صنعتی از طراحی و مهندسی و محاسبات آن تا ساخت، تجهیزات و بهره بــرداری در ایران انجام می شــود.جهانگیری با اشاره به توان متخصصان و مهندسان کشــور در اجرا و ساخت نیروگاه های بزرگ تولید برق خاطر نشان کرد: امروز به جایگاهی رسیده ایم که حتی خدمات فنی مهندسی در زمینه ساخت نیروگاه را به دیگر کشــورهایی که قصد ســاخت نیروگاه دارند ارائه می دهیم؛ همچنیــن در زمینه احداث کارخانجات تولید فوالد و ســیمان نیز توان بسیار مثبت و باالیی داریم.معاون اول رییس جمهور با اشاره به توانمندی متخصصان کشور در اجرا و احداث سکوهای بزرگ نفتی، گفت: هنگامی که پس از برجام شرکت توتال فرانسه می خواست یک فاز از پارس جنوبی را انجام دهد برای احداث سکوی ۰۲ هزار تنی پس از بازدید از شرکت های ایرانی ساخت این سکو را به مهندسان و شــرکت های ایرانی واگذار کرد.وی افزود: امروز توانمندی بسیار باالیی در کشور شکل گرفته و کشوری قدرتمند هستیم .دکتر جهانگیری ادامه داد: آمریکایی ها گاهی از روی بی اطالعی تصور می کنند که اگر روز به روز عرصه را بــر ملت ایران تنگ تر کنند اقتصاد و زندگی مردم از هم پاشیده می شود. معاون اول رییس جمهور با اشاره به شکست توطئه های آمریکا در جلوگیری از صدور نفت و واردات کاال به ایران، گفت: امروز آمریکایی هــا در مواجهه با ملت ایــران دچار گرفتاری شــده اند و به معنای واقعی جنگ اقتصادی را علیــه ملت ایران راه انداخته و هر تحریمی که می توانستند را اعمال کرده اند به گونه ای که بسیاری از شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری در ایران را داشــتند، تهدید و تطمیع کردند که نباید بــا ایران کار کنند.وی افزود: امــروز آمریکایی هــا از روی ناتوانی در یک کشور اروپایی همایشــی با عنوان خاورمیانه و بــا تمرکز بر ایران راه انداخته اند تا شــاید بتواننــد ملت ایران را در برابر خواســته های خود تســلیم کنند اما باید بدانند که تنها راه نجات آنها بازگشت از مسیر اشتباهی است که تاکنون رفته اند است. جهانگیری تاکید کرد: باید با انســجام، وحدت، همدلی و همراهی و تدبیر این دوران دشــوار و سخت را پشت سر بگذاریم و با تدبیر روشی را پیش بگیریم که اداره کشــور، اقتصاد، زندگی مردم و اشتغال را در کشــور پیش برده و آمریکایی ها را در رســیدن به اهداف خــود ناامید کنیم.معاون اول رییــس جمهور اجرای طــرح های مورد نیاز کشــور را نمونه ای از تدابیــر مورد نیاز برای مقابله با دشمنی آمریکایی ها دانست و گفت: خوشبختانه این طرح هایی که امروز در شهرستان کاشان به بهره برداری رسید توسط مدیران صنعتی دولتی کشور که از دولت جدا شده اند به انجام رســیده که با تجربه خوب و مثبت خــود در عرصه های مختلف در این عرصــه گام نهادند و این در حالی اســت که حــدود بیش از ۰۰۷۲ میلیــارد تومان برای انجام این پروژه ها ســرمایه گذاری و هزینه شــده است.وی با اشــاره به اینکه شهرستان کاشان در منطقه کویری قرار دارد و موضوع آب مهمترین دغدغه مردم و مســئوالن این منطقه است که باید دنبال شود، گفت: یکی از افتخارات زندگی من این است که در زمان اســتانداری اصفهان دو اقدام مهم برای مردم کاشان به انجام رساندم که یکی از آنها انتقال آب از سد زاینده رود به کاشان و دیگری تامین اعتبار برای ایجاد بزرگراه از کاشان به سمت اصفهان بوده اســت. جهانگیری خاطر نشان کرد: باید در مصرف آب در این منطقه بهترین بهره وری هــا را مدنظر قــرار دهیم و طرح ها و پروژه هایی در این راســتا دنبال کنیم. معاون اول رییس جمهور احداث پروژه تصفیه و بازچرخانــی آب را از اصلی ترین اقداماتی دانست که باید برای بهره وری آب در مناطق کویری به انجام برســد، خاطر نشــان کرد: خوشبختانه بخش خصوصی با عالقه آمادگی ســرمایه گذاری در این گونه پروژه ها به ویژه در شهرســتان های کویری ایران را دارد.وی افزود: هیچ آبی برای صنعت کشــور مطمئن تر از آب بازچرخانی پســاب شــهری نیست و می تواند کمک بســیار خوبــی به صنعت باشد. جهانگیری همچنین دانشگاه کاشان را در زمره دانشگاه های رده باالی جهان دانست و اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از ظرفیت دانشــگاه و استعدادهای انسانی کاشان بتوان گام های بهتری در راســتای توسعه بیش از پیش این منطقه برداشــت.پیش از سخنان معــاون اول رییس جمهور دکتــر اردکانیان وزیر نیرو گزارشی از ظرفیت های ایجاد شده توسط وزارت نیرو در بخش های مختلف آب ، برق و ایجاد تصفیه خانه های فاضالب شهری در مناطق مختلف کشــور در دولت تدبیر و امید ارائه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.