وجود نوآوریهای زیاد در الیحه جامع انتخابات

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هیئت دولت با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی، موافق است.حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین وضعیت الیحه اصالح قانون انتخابات مجلس، گفت: الیحه جامع انتخابات در حال حاضر در دستور کار دولت قرار دارد، ضمن اینکه در جلسه روز یکشــبنه هفته قبل هیئت دولت راجع به کلیات آن صحبتهایی مطرح شــد. فکر میکنم در هفتههای آینده الیحه جامع انتخابات در جلسه هیات دولت در نوبت رسیدگی قرار بگیرد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این الیحه موضوع استانی شدن انتخابات هم مطرح شده است، گفت: نوآوریها و احکام زیادی در پیش نویس الیحه نظام جامع انتخابات وجود دارد که بــه تمامی آنها میبپردازیم؛ ضمن اینکه در مجلس شورای اسالمی هم طرح استانی شدن انتخابات با ۲ فوریت به تصویب رسید و در دستور کار مجلس قرار گرفت.معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: هیات دولت با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی که توسط نمایندگان تهیه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.