امیدواریم با خارج شدن از فضای تحریمی بتوانیم از جوانان بیشتر استفاده کنیم

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

نماینده مردم کاشــمر در مجلس شورای اسالمی گفت: هرچند قانون بازنشستگان تقریبا به خوبی اجرا شد اما انتظار داشتیم رده سنی مدیران جوانتر شود.بهروز بنیادی در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد: مجلس شورای اسالمی در چند حوزه قانونگذاری، نظارت و ورود در برخی مشکالت و سهل انگاریهایی که اتفاق میافتد انجــام وظیفه میکند. از ابتدای مجلس دهم مشــکالت عمده کشور در جلسات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: مجلس شورای اسالمی با هماهنگیهایی که بین قوا و سایر ارکان داشته در قانونگذاری به خوبی انجام وظیفه کرده اما شــاید در بخش نظارت انتظاری که جامعه از مجلس دارد، هنوز برآورده نشده است. بنیــادی گفــت: از ابتدای شــروع مجلس دهم چند مشــکل اساسی داشــتهایم که موضوع آب، محیط زیست، صندوقهای بازنشســتگی، بیکاری، بانکهــا و ... از آن جمله بوده اســت. وی افــزود: در برنامه پنج ســاله ششــم توســعه بســیاری از این مشــکالت دیــده شــد و وظایفی بــرای دولــت تعریف و بــرای مدیریــت ایــن مشــکالت و برطــرف کــردن آنها راهکارهایی ارائه شــد که بخشــی بــر مبنای منابــع دولتی در حال رســیدگی اســت و بخشــی دیگر باقی مانده اســت. بنیادی اظهار کرد: هرچند قانون بازنشســتگان تقریبا به خوبی اجرا شــد اما انتظار داشتیم رده سنی مدیران جوانتر شود ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده اســت. البته کشــور در زمان بســیار حساســی قرار دارد و شــاید در این فضا دولت در اســتفاده از مدیران جوانتر این ریســک را نکند؛ امیدواریم با خارج شدن از فضای تحریمی بتوانیم از جوانان استفاده بهتر و بیشتری ببریم. نماینده مردم کاشــمر در مجلس شورای اسالمی گفت: کسانی که شامل قانون بازنشستگی میشوند تاکنون باید خاتمه خدمت داده باشــند و کسانی که کارشــان ادامه یافته قطعا مجوزی را داشتهاند که در برخی مواقع از وزارتخانه مربوطه یا از دفتر مقام معظم رهبری صادر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.