مسائل دفاعی ایران ربطی به غرب ندارد

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

دبیــرکل حزب ســبز گفت: مســائل دفاعی ایــران، ربطی به کشورهای غربی ندارد چراکه ایران در قالب برجام عمل میکند. حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جــوان، در واکنش به اعالم وزارت خارجه فرانســه مبنی بر اینکه ایران باید تمام فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک خود را متوقف کند، گفت: مسائل دفاعی ایران، ربطی به کشــورهای خارجی از جمله آمریکا ندارد، ایران در شــرایط فعلی کشــور در قالب برجام عمل میکند و براســاس قطعنامه ۱۳۲۲، ایران هیچگونه محدودیتی برای آزمایشهای موشکی به غیر از موشکهایی با قابلیت «حمل کالهک هستهای» ندارد.وی در ادامه تصریح کرد: مباحث مطرح شــده از طرف وزیر خارجه فرانســه جهت تشــکیل پرونده برای جمهوری اســالمی است همچنین دو موشــکی که به زودی برای ارســال ماهواره پرتاب میشود در قالب پروژههای تحقیقاتی و علمی است و ممنوعیتی برای ارســال آن وجود ندارد.کنعانــی مقدم تصریح کرد: ما یک دیپلماســی مشــخصی داریم با این عنوان که در مقابل تهدید، تهدید میکنیم و در مقابل تحریم از دیپلماسی موشکی استفاده میکنیم، هرچه تحریمها بیشتر شود قدرت موشکی و برد ما نیز افزایــش مییابد که این خود میتواند حامل پیامی برای آمریکا و اروپا باشــد.وی در مورد بدعهدی آمریکا در حمایت از ایران و انفعال اروپاییها در SPV گفت: فرانسویان همیشه نقش پلیس بد را ایفا کرده اند و یکی از موانع در SPV فرانســه محســوب میشــود، زیرا به تعهدات خود عمل نکرده اند، در شرایط فعلی فرانســه توان اظهار نظر ندارد و باید مشــکالت داخلی خود را کنترل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.