کلیات الیحه بودجه 98 در کمیسیون تلفیق تصویب شد

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

کلیات الیحه بودجه ســال ۸۹۳۱ کل کشور در جلسه امروز - یکشنبه - کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی تصویب شد.به گزارش ایرنا، اعضای کمیسیون تلفیق دیروز به بررسی کلیات الیحه بودجه سال آینده پرداختند و پس از سخنان موافقان و مخالفان کلیات این الیحه به آن رای مثبت دادند. علــی اصغر یوســف نــژاد نماینــده ســاری در مجلس در گفــت و گو بــا خبرنــگار پارلمانــی ایرنا اعــالم کرد: کلیــات الیحه بودجــه ۸۹ با ۲۲ رای موافــق، ۶۱ رای مخالــف و دو رای ممتنــع از مجمــوع آرای ۰۴ نماینــده عضــو کمیســیون تلفیــق بــه تصویــب رســید. محمود نگهبان ســالمی، قاسم احمدی الشــکی، حسن سلیمانی، هادی قوامی، همایون یوسفی، محمدحسین فرهنگی، عبدالرضا مصری و فاطمه ذوالقدر سخنرانان موافق کلیات الیحه بودجه سال آتی در این جلسه بودند. همچنیــن احمــد امیرآبــادی فراهانــی، جهانبخش محبینیــا، محمد حســننژاد، ســمیه محمودی، ســیدعلی ادیانی و احمــد همتی نیز به عنــوان مخالف کلیات الیحــه بودجه ۸۹ در این جلســه صحبت کردند. کمیســیون تلفیق با تصویب کلیات الیحه بودجه ســال آتی وارد بررسی جزییات این الیحه کالن اقتصادی می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.