دولت نسبت به نقد بودجه منتقدین پاسخگو باشد

Sobh Eqtesad - - سیاسی -

دبیرکل حزب موتلفه با اشــاره به ضرورت توجه مسئوالن در رسیدگی به معیشــت مردم گفت: دولت نسبت به نقد بودجه منتقدین پاسخگو باشــد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدنبی حبیبــی دبیرکل حزب موتلفه اســالمی در پایان نشســت دبیران حزب متبوع خود با اشاره به نظام بودجه ۸۹ گفت:دولت نســبت به نقد بودجه منتقدین پاسخگو باشد.وی افزود: اعداد و ارقام مربوط به پیشبینی درآمدها و برآورد هزینه واقعی باید با نگاه به تفریغ بودجه ســال ۶۹ صورت گیرد تا با ارزیابی درســتی از این تفریغ پیش بینی درستی برای بودجه ســال۸۹ به عمل آید.دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به تصویب ارز ۰۰۲۴ تومانی هیات دولت در فروردین امسال گفت: در طول تاریخ یکصد ســال اخیــر در ایران، در هیچ دولتی در جهان سابقه نداشته است نرخ برابری ارز با پول ملی در هیئت دولت آنهم بدون کار کارشناســی دقیق به تصویب برســد. در همــه جای دنیا یک مکانیزم علمی و عملی و همچنین قانونی برای تعیین چنین نرخی وجود دارد، اما دولت دست به چنین کاری زد و میلیاردها از ذخایر ارز و طالی کشــور هدر رفت و ارزش پول ملی به صورت کنونی کاهش یافت.حبیبی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به مسئوالن در رسیدگی به معیشت مردم گفت: دولت اگر بتواند بســیار خوب است که در سال۷۹ به حقوق کارگران و کارمندان اضافه کند تا تهدیدهای تصمیم نادرست ارز۰۰۲۴ تومانی را رفع کند.وی با اشاره به نقد بودجه از ســوی جناب آقای ابوترابی امام جمعه محترم موقت تهران گفت: دولت به این نقدها توجه کند. صرفه جویی در هزینهها و جلوگیــری از فرار مالیاتی، باالبردن نرخ بهره وری، تخصیص عادالنه منابع و… مهمتریــن وظیفه دولتمردان برای کاهش فشــار به اقشار مستضعف جامعه اســت.دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به مواضع خصمانه اروپا و آمریکا با مردم منطقه و عدم پایبندی به برجام گفت: تحلیل رهبر انقالب از محاسابات غلط غرب و واقع بینی امام (ره) در پیش بینی تحوالت منطقه نشــان میدهد که ملت ایران در ۰۴ سال گذشته راه را درست آمده است و غرب به بیراهه رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.