گران شدن خودرو بازار سهامشان را هم تکان داد

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

دیروز نمادهای پتروشــیمی و پاالیشــی در کنــار تعدادی از نمادهــای خودرویی و فلزی بیشــترین تاثیر را روی نوسانات شاخصهای بورس داشــتند. گران شدن رســمی قیمت خودروها یکــی از دالیل افزایش قیمت ســهمهای این گروه است. به گزارش ایسنا، دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران، ۶۳۴ واحد افت کرد و به رقم ۴۶۱ هزار و ۳۹۴ رسید. همچنین شاخص کل هموزن بر خــالف نماگر اصلی 77۱ واحد افزایش یافت و عدد ۸2 هزار و ۳۰۸ را تجربه کرد. در عین حال شاخص آزاد شناور ۵۳۱ واحد کاهش یافت و تا تــراز ۹7۱ هزار و ۳۶۴ پایین رفت. عالوه بر این ها شــاخص بازار اول و دوم ۶۳۱ و ۰۰۹۱ واحد پایین رفت. دیروز برخی از نمادها در گروه پتروشیمی، پاالیشی و فلزی بیشترین تالش را کردند تا شاخص کل در سطح پایینتری بایستد. از جمله آن میتوان به معامالت سهام در شــرکتهای پتروشــیمی پارس، سرمایه گــذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تامین، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت تهران نام برد. هر یک از شرکتهای یاد شده به ترتیب ‪۱۰۱ ۵۰۱، ۸2۱،‬ و ۹7 واحد تاثیر کاهنده روی نماگرهای بازار سهام داشتند. در عین حال نمادهایی در گروه خودرویی، فلزی در کنار برخی از بانکها سعی کرده اســت که شــاخصهای بــازار را در تراز باالتری قــرار دهد. از جملــه این نمادها میتوان به ســایپا، فوالد مبارکه اصفهان، بانک ملت و فوالد خوزســتان اشاره کرد کــه هر یک به ترتیب ‪77 2۸،‬ و ۳۴ و 7۳ واحد تاثیر افزاینده روی شاخص داشتند. دیروز در گروه محصوالت شیمیایی بیشتر ســهمها با کاهش قیمت روبرو شــدند و این کاهــش قیمت اکثرا حــدود دو نیم درصــد بود. هر چند که تعدادی نیز کمتر از یــک درصد افت کردهانــد و نمادهایی همچون پتروشیمی شازند، گسترش نفت و گاز پارســیان و ســرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با افزایش قیمت روبرو بودهاند. امــا خودروییها عمدتا با رشــد فزاینده قیمت مواجه شدند. که یکی از دالیل آن را میتــوان گران شــدن قیمت خودروها دانســت؛ به طوری که عمــده نمادهای شاخص در این گروه با بیش از چهار درصد افزایش قیمت روبرو شــدند. همچنین در گروه فلزات اساسی قیمت سهمها عمدتا کمتر ا زدو درصد نوســان به سمت باال یا پایین داشت در این گروه ۵۶ میلیون سهم به ارزش حدود ۸2 میلیارد تومان معامله شــد.ارزش معامالت بورس تهران به رقم 7۴۴ میلیــارد تومان رســید که این رقم ناشــی از دست به دست شدن بیش از دو میلیارد سهم و اوراق مالی طی ۱7۱ هزار و ۴۸۵ نوبت بود. شاخص کل فرابورس نیز امروز با افت ۶۹.7 واحدی روبرو شــد و به رقم هزار و ۳۳۹ رســید. ارزش معامالت این بازار رقم 2۴۳ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت به عدد 7۱۸ میلیون سهم و اوراق مالی رسید.از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پشیمانی عدهای که در صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ســرمایهگذاری کردهاند، گفت: ســرمایه گذاران در این صندوقها، پروژه های موجــود را غیر اقتصادی برآورد و در نتیجه با منابــع آنها اوراق با درآمد ثابت بدون ریســک خریــداری کردند.فردین آقــا بزرگی در گفت و گو با ایســنا درباره اهداف ســرمایه گذاران خطــر پذیر برای تاســیس صندوق هایی که دو سال است عمدتا خالی مانده اند، اظهار کرد: یکی از دالیل تاسیس این صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر، موضــوع برندینگ برای مدیر این صندوقها یا ارکان متولی تاسیس این صندوقها است. حتی برخی برای داشتن برندینگ حاضر هســتند صندوق سرمایه گذاری جســورانه با موجودی صفر داشته باشند که صرفا برند خود را پررنگ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.