استاندار‌اصفهان‌از‌راه‌اندازی‌قطار‌سریع‌السیر‌ تهران-اصفهان‌‌خبر‌داد

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

عباس رضایی در نخســتین نشست خبری خود با اصحاب رسانه استان اصفهان گفت:: اصفهان چند طرح داشــته که از زمان قبل مانده؛ یکی از آنها قطار سریع السیر تهران-اصفهان بوده است و بنابراین یکی از برنامههای استانداری پیگیری این مســئله است.استاندار اصفهان گفت: برای ســاخت و راه اندازی این قطار، با چینیها همکاری شده و به میران ۶.۳۱ میلیارد یوان چینی برای حمایت از این پروژه به سازمان قطار شهری و .. داده شده است و تا سال ۹۹۳۱ شاهد راه اندازی آن خواهیم بود.رضایی خاطر نشان کرد: مشکل دیگر این است که اصفهان ایرالین مخصوص خود را ندارد؛ بنابراین کارگروه آن را تشکیل دادم. قرار است یک شرکت ســهامی درست و به شرکت ســهامی عام تبدیل شود، این امر ایجاد اشتغال می کند و اســتقبال خوبی نیز از آن شده است.وی افزود: از این ۰۵۴ میلیارد تومان، حدود ۵ میلیارد به مسئله بذر اختصاص یافته و ۰۱ میلیارد هم در حساب صندوق توسعه ملی باقی مانده است. البته سازمان آب منطقه ای ادعا می کند که صنایع باید رقمی معادل ۸۳ میلیارد تومان نیز بابت سرمایه گذاری در تونل سوم بدهند. رضایی تأکید کرد: اما اگر همه ۰۵۴ میلیارد تومان را بخواهیم وصول کنیم، باید ۱۱ صنعت را برای وصول در نظر بگیریم که این پول از طریق آنها پرداخت شود؛ از جمله این صنایع، فوالد مبارکه، ذوب آهن و ۹ کارخانه دیگر است که فقط یکی دوتا از این صنایع توانایی پرداخت دارند. با توجه به شرایط اقتصادی امروزه و تولید کاال و مســایل کارگری، اگر به صنایع فشار وارد شود، مسائل و مشکالت دیگری را به همراه دارد.اســتاندار اصفهان گفت: از این رو تحقق ۰۵۴ میلیارد تومان در شرایط اقتصادی فعلی کشور و شــرایط واحد های تولیدی، ممکن است استان را با معضالت و مشــکالت جدیدی روبرو کند و این امر مستلزم تدبیر و توجه به شرایط اقتصادی استان است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.