اجرای‌مهر‌تندرستی‌در‌۷‌ شهرستان‌گیالن

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان گیالن از اجــرای طــرح مهر تندرســتی در هفت شهرستان استان گیالن خبر داد.محمدپور_ رشــت؛ به گ گزارش روابــط عمومی اوقاف گیالن ، حجت االســالم علیزاده با اشــاره به اجــرای طرح مهر تندرســتی در اســتان گفت: هدف از این طرح اجراي صحیح و امینانه نیات واقفین در بخش های دارو و درمان و کمک به مراکز درمانی از محــل موقوفات دارای نیات مرتبط اســت.وی افزود: شناســایي افراد مستحق و بهره مندي آنان از اجراي نیت، ایجاد وحدت رویه در سراسر کشــور برای اجرای امینانه نیات واقفین و نظام مند کردن آن، تامین تجهیزات پزشــکی مورد نیاز مراکز درمانی موقوفه و خیریه از اهداف اجرای این طرح است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن، ترغیب، تشویق و جذب خیرین برای کمک به بیماران نیازمند و هزینه های درمانی را از دیگر اهداف اجرای طرح مهر تندرستی برشمرد و گفت: آگاه سازی خیران از نیازهای روز جامعه جهت ایجاد وقف جدید متناسب با نیازهای روز نیز از رسالت های سازمان اوقاف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.