فرماندار‌رباط‌کریم:‌نصیرشهر‌در‌مسیر‌توسعه‌ قرار‌گرفته‌است

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

مهــدی امیری پور ـ صبح اقتصاد فرماندار رباط کریم گفت :زیرساختهای الزم برای ایجاد مبلمان شهری در نصیرشهر صورت گرفته و به طور قطع روزهای خوبی در پیش اســت. سید مهدی ساداتی عصر امروز در مراسم معارفه حسین رنجی شهردار نصیرشهر که در فرهنگسرای بهشــت این شهر برگزار شد با بیان اینکه شوراها نماد مشورت هستند و در تمام مقاطع کمک دولت هستند اظهار داشت: شــوراها همواره منشأ خوبیها بوده و کسی حق دخالت در امور شوراهای شهر را ندارد و نمیتواند در روند انتخاب شــهردار دخالت کنند. وی ادامه داد: شوراهای اسالمی شهر باید به قانون توجه کنند و فعل خدمتگزاری را به معنای واقعی آن در دســتورکار خود قرار داده و خادم مردم باشند. فرماندار شهرستان رباط کریم با اشــاره به اقدامات عمرانی صورت گرفته در نصیرشهر بیان کرد: زیرساختهای الزم برای ایجاد مبلمان شهری در نصیرشهر صورت گرفته و به طور قطع روزهای خوبی در پیش اســت.در ادامه رحیم ســلیمانیراد مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران نیز با تأکید بر اقدامات زیرساختی مناسب در نصیرشهر افزود: یکی از مشــکالت شهرها ساخت و ســازهای غیرمجاز است که الزم است شهردار جدید برنامهها و راهکارهای مناسبی را در جهت مقابله با این پدیده داشته باشــد. وی تصریح کرد: موضوع شهرســازی یکی از دغدغههای اصلی است که شهرداری باید از افراد توانمند در این زمینه بهرهمند شود و هرچند سرانه فضای سبز شــهر نصیرشهر 7۴ متر برآورد شده اســت و از سرانه فضای سبز مطلوبی برخوردار اســت اما باید در جهت تجهیز امکانات رفاهی شهروندان بیشتر تالش کرد. همچنین حجتاالسالم والمسلمین صادق خدایی امام جمعه نصیرشهر نیز خطاب به مسئوالن اظهار داشت: برای مسئولیت گرفتن دست و پا نزنید که این مســئولیت برای انسانها در آخرت مشکلساز میشــود و باید پاسخگوی مردم باشید. وی در پایان با تأکید بر اینکه شهردارها باید از اهل فن و متخصصها بهره بگیرند خاطرنشان کرد: شهرداری امور ارباب رجوعها را حل و فصل کند تا مردم مشکلی نداشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.