پیام‌تبریک‌رئیس‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شاهرود‌به‌ مناسبت‌روز‌پرستار

Sobh Eqtesad - - اقتصاد کالن -

شاهرود - بابامحمدی: دکتررضاچمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درسالروزمیالدخجسته حضرت زینب(س)و» روزپرستار» طی پیامی این مناسبت را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر می باشد: با اهدای سالم و تحیت ســالروز میالد ستاره درخشان آســمان مهر و عاطفه حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را به همکاران عزیز پرستار؛ که فداکارانه آالم دردمندان را التیام می بخشند و با مراقبت علمی و هنرمندانه خویش پویایی حیات و نشاط زندگی را به بیماران رنجور هدیه می کنند تبریک عرض نموده و بر خود و همه مسولین و متولیان نظام سالمت تالش بیش از پیش در جهت تامین نیازمندی های معنوی و مادی جامعه پرستاری را فرض می دانم.به امید روزهای بهتر برای مردم، نظام سالمت و همه همکاران پرتالش و صبور. نمچ‌اضر‌رتکد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رئیس‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌و‌خدمات‌بهداشتی‌درمانی‌شاهرود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.